مفهوم سررسید در مارجین


مدیریت مالی و سرمایه گذاری

اموزش سرمایه گذاری در بازار سرمایه و ارایه مشاوره های مالی و سرمایه گذاری

قرارداد های آتی و ابزارهای مدیریت ریسک در تامين مالي پروژه ها بخش دوم

1.قرار داد معاوضه يا تاخت swap contracts

قرارداد تاخت در ابتدا در سال 1979 در شهر لندن طراحي گرديد سپس در سال 1981 اولين قرارداد تاخت پول توسط شركت سالومان برادرز Salomon brothers ايجاد و مورد استفاده قرار گرفته كه در ابتدا شركت معتبر IBM و بانك جهاني جزو اولين استفاده كننده گان از اين ابزار پوشش ريسك بوده اند.كه يك معامله تاخت نرخ ارز و بين IBM و بانك جهاني منعقد شد. سرانجام پس از مدت كوتاهي پس از انجام اين معامله كه توانسته بود با موفقیت بسيار زيادي همراه شود. معامله تاخت نرخ سود به سرعت گسترش یافت .

طبق آمارهاي ارايه شده در سال 1982 حجم بازار به مرز 5 ميليارد دلار رسيد واين در حالي است كه در حدود 8 سال بعد يعني در سال 1990 اين ميزان به بيش 2.5 تريليون دلار رسيد كه نشانگر موفقيت و رشد بيش 100% اين معاملات در بازارهاي اروپايی رسيد با اين حال هنوز آمار دقيقي از ميزان معاملات تاخت در بازارهاي خارج از بورس ارايه نشده است.

در سال 1984 بانكهاي تجاري و بانكهاي سرمايه گذاري كه نمايندگاني تحت عنوان معامله گران تاخت در بازارهاي مالي داشته ان كه اقدام به فعاليت ميكردند. به سمت ايجاد فرایند قانون گذاري معاملات تاخت در آمريكا پرداخته اند و نتيجه اين مذاكرات اين شد كه سرانجام انجمن بين المللي معامله گران تاخت در سال 1985 تشكيل شد.

مکانیزم عمل معاملات تاخت :

پرداخت با نرخ ثابت پرداخت با نرخ ثابت

ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç

طرف اول è è è è è معامله گر تاخت è è è è è طرف دوم

پرداخت با نرخ شناور پرداخت با نرخ شناور

در واقع شكل بالانمونه ساده اي از مكانيزم عمل معاملات تاخت را در ساده ترين شيوه خود بيان ميكند

به عبارت ديگر در معاملات تاخت 3 عنصر اصلي وجود دارد:

1. طرف مفهوم سررسید در مارجین اول معامله 2. واسطه اي معامله 3. طرف دوم معامله

در اين حالت طرفين معامله به واسطه كه ان را بازار ساز يا معامله گر تاخت مينمايند مراجعه ميكنند و درخواستهاي خود را ارايه ميكنند در اين حالت طرف اول معامله به دنبال جريان نقدي با نرخ ثابت است و طرف دوم به دنبال جريان نقدي با نرخ شناور است وظيفه بازار ساز پيدا كردن طرف دوم معامله براي طرف اول است و در واقع طرف اول با دريافت اين مبالغ ثابت ريسك ناشي از تغييرات نرخ دارايي خود را از بين خواهد برد

انواع قرارداد تاخت :

در اينجا مختصرا به معرفي انواع قراردادهاي تاخت مي پردازیم.

الف ))تاخت نرخ سود : interest rate swap

به عبارت ساده ميتوان اينگونه تعريف كرد معاوضه مجموعه اي از پرداختهاي نرخ سود ثابت با مجموعه اي از نرخ سود شناور بر اساس نرخ لايبور (LIBOR) و يا هر نوع نرخ مرجع ديگري.. در واقع نرخ سود ما روي يك مبلغ فرضي كه ما انرا اصل سرمايه فرضي محاسه ميكنيم كه اصل سرمايه از يك نوع پول و به يك مقدار مي باشد . و در پايان سررسيد فقط تفاوت ارزش مبادله ميشود.

1 تاخت نرخ سود استاندارد: standard interest rate swap

قراردادي است كه بين دو طرف منعقد ميشود كه هريك متعهد به پرداخت سودي شوند . در واقع يكي از طرفين ملزم به پرداخت سود با نرخ ثابت و ديگري ملزم به پرداخت سود با نرخ شناور ميشود و تنها مبادله بروي مابه التفاوت نرخ سود روي اصل مبلغ فرضي به صورت دورهاي در تاريخهاي از پيش تعيين شده و بر اساس مبلغ فرضي در نظر گرفته شده و با ارز يكسان ميشود.

2 تاخت نرخ سود غير استاندارد :standard interest rate swap -NON

در واقع اين نوع از مبادلات بر خلاف تاخت نرخ سود استاندارد تابع قوانين و مقررات وضع شده نيست و در واقع توافقي است بين طرفين كه هركدام بر اساس نياز خود طراحي ميكنند. كه خود شامل انواع زير ميباشد:

[ تاخت صعودي. نزولي. ومتغيير : accreting & amortising & rollercoaster swaps

د ر اين قراردادها 3 ويژگي كلي وجود دارد:

.Œ اصل مبلغ ثابت نبوده و بر اساس الگوي مشخص شده مي تواند حالت صعودي يا نزولي و يا متغيير پيدا كند.يعني در حالت صعودي پس از پايان دوره ميتواند افزايش در حالت نزولي پس از پايان دوره مي تواند كاهش و در حالت متغيير مي تواند در برخي دوره ها افزايش و در برخي دوره ها كاهش يابد

. تاخت صعودي براي تامين مالي پروژه هاي مفيد است كه نيازهاي مالي و نقدينگي انها در طول زمان افزايش پيدا ميكند.

.Žتاخت نزولي براي ناشر اوراق قرضه اي مفيد است كه براي پرداخت اصل وجوه به دارندگان اوراق قرضه بايد وجوه استهلاكي را نگه داري كندو در طول زمان آن مقدار وجه روند كاهشي پيدا ميكند.

در واقع در اين گونه قراردادها هر دو طرف ملزم به پرداخت جريانهاي نقد شناور هستند اما با اين تفاوت كه با نرخهاي مرجع متفاوت به طور مثال فرض ميكنيم يك شركت در داراييهاي با بازدهي شناور بر اساس نرخ لايبور سرمايه گذاري كرده باشد در حاليكه نحوه تامين مالي اين دارايي ها با استفاده از انتشار اوراق تجاري انجام گرفته شده باشد.شركت براي اينكه بتواند ريسكهاي ناشي از تغييرات نرخ لايبور را در پرداخت سود بدهي خود پوشش دهد از تاخت پايه استفاده مي كند.

[تاخت حا شيه اي margin swaps

زماني كه نرخ بدهي بر طبق حاشيه اي اطراف نرخ شناور باشد براي پوشش ريسكهاي ناشي از آن ما از اين نوع قرارداد استفاده ميكنيم.در اين نوع از قراردادها نرخ شناور مطابق تغييرات مستقيم نرخ لايبور و يا يك نرخ متغيير ديگر نيست.بلكه يك مقدار مشخصي از آن به آن كم يا اضافه ميشود مثلا 7%+LIBOR

[تاخت با كوپن صفر zero coupon swaps

در اين نوع از قراردادها به جاي مجموعه اي از پرداخته با نرخ ثابت تنها يك پرداخت يا در ابتداي قرارداد يا در انتهاي قرارداد صورت ميگيرد.

[ تاخت خارج از بازار : off-market swaps اين نوع قراردادها شرايط قراردادهاي استاندارد را ندارند در واقع در قراردادهاي استاندارد به گونهاي قيمت گذاري ميشوند كه عملا هيچ گونه سود مازادي براي طرفين ايجاد نميشود ولي در اين مفهوم سررسید در مارجین نوع از قراردادهاي تاخت شرايط متفاوتي از تاخت استاندارد براي طرفين ايجاد ميشود و به همين دليل انها بهاي شرايط جديد را ميپردازند.

[ تاخت آتي : forward- start swap

در اين نوع قرارداد تاخت تاريخ موثر يك يا دو روز بعد از زمان قرارداد نيست بلكه به صورت تاريخهاي يك هفته اي يا يك ماه يا حتي زمان نامشخصي باشد.در واقع در اين نوع قرار داد ريسكهاي مربوط به تغييرات آتي نرخ سود براي دوره اي گوناگون پوشش داده ميشود.

[تاخت متفاوت : diff swaps

نوعي از تاخت پايه است با اين تفاوت كه طرفين معامله بر اساس 2 نوع ارز مختلف مبادله ميكنند .و در نهايت يكي از طرفين با پرداخت كسر يا حاشيه اي تعهد خود را ايفا ميكند. البته شايان ذكر است اصل مبلغ فرضي بر حسب يك واحد ارزي مشخص است.

ب)) تاخت نرخ ارز : currency swaps

در ساده ترين شكل ممكن ميتوانيم ان را قراردادي 2 طرفه براي مبادله 2 ارز مختلف نام ببريم.به عبارت ديگر مجموعه اي از قراردادهاي آتي نرخ ارز است كه ددر واقع تعهد خريد و فروش ارزهاي مختلف در تاريخي مشخص و با قيمت از پيش تعيين شده است. اين تعريف در مورد تاخت ارز يا تاخت همسان ارز از ساختار هم سان ارز برگرفته شده است در مقابل ساختار زوجي نرخ ارز قراردارد كه در اين قرارداد پرداختهاي دوره اي بر اساس ارز مندرج قرارداد مبادله مي گردد. ولي اصل مطابق ارز محلي طرف مقابل پرداخت مي شود. به عبارت ساده تر در تاخت زوجي نرخ ارز پرداختهاي دوره اي بر طبق ارز خارجي انجام ميشود. ولي پرداخت اصل بر اساس ارز محلي دريافت كننده صورت ميپذيرد.

. 3 ويژگي كلي در قراردادهاي تاخت نرخ ارز وجود دارند.

· واحد ارز طرفين مورد معامله يكسان نيست.

· پرداخت نهايي اصل مبلغ در تاريخ سر رسيد انجام ميگيرد

· طرفين مبادله در پرداخت اصل مبلغ مورد مبادله در سررسيد مختارند.

· نفاوت در نرخ شناور يا ثابت بودن ممكن است طرفين در مبادله يا نرخ ثابت بپردازد يا نرخ شناور

ج)) تاخت كالا: oil swaps

اين نوع قراردادها عمدتا بر روي كالاهاي مثل نفت يا محصولات پتروشيمي . انرژي . فلزات . يا فلزات گرانبها انجام ميپذيردو شايد بيشترين حجم مبادله آن مربوط به قراردادهاي بين شركتهاي پتروشيمي و شركتهاي توليدي و يا شركتهاي نفت و پالايشگاها باشد. كه خود شامل 2 نوع قرارداد ميباشد.

1. مبادله نرخ ثايت قرارداد و نرخ شناور شاخص و قيمت يك كالاي خاص

2. مبادله دو نوع جريان نقدي يكي بر اساس شاخص قيمت نوعي خاص از كالا و ديگر جريان نقدي ناشي از يكي از دارايهاي بازار پول

د)) تاخت مالكيت: Equity swaps يكي ديگر از انواع مبادلات تاخت كه به تازگي مورد توجه بسياري از بازارهاي مالي قرار گرفته است.مبادلات تاخت مالكيت است. در واقع سود ناشي از سرمايه گذاري سهام به هر نحو از قبيل سودتقسيم شده و يا درآمد ناشي از تغيير قيمت سهام را میتوانیم جزو انواع جریانها ي نقدي قابل مبادله با ساير جریانها ي نقدي دانست .در واقع ما میتوانيم اين مجموعه از جريانهاي نقدي را در مقابل بازدهي كه ناشي از ساير دارايي ها مي باشد كه با نرخ لايبور يا هر نرخ مرجع ديگري قرار دارد مبادله نمود در زمان تسويه در پايان دوره نرخ شناور كه میتوانند بر اساس هر نرخ مرجع ديگري باشدمشخص و جريانهاي نقدي عايدي از تملك سهام مزبور عايد و تعيين مبادله ميشود.

ن)) تاخت اعتباري: credit swaps

بازهم از انواع جديدي قراردادهاي تاخت است كه هر روزه بر اهمیت آن افزوده و بیشتر و بیشتر مورد استفاده قرار ميگيرد. در واقع در اين مبادله يكي از طرفين خريدار ريسك اعتباري و ديگري فروشنده آن است به گونه اي كه جريان هاي نقدي با درجه اعتباري متفاوت مورد مبادله قرار ميگيرد.

تاخت اعتباري براي پوشش ريسك اعتباري شركت در تامين مالي پروژه مورد استفاده قرار ميگيرد.كه به دو نوع اصلي تقسيم ميشود.

· تاخت با بازدهي كامل total return swaps

· تاخت نكول يا تاخت اعتباري خالص pure credit or default swaps

با توجه به اينكه كليه مباحث و مبادلات مربوط به معاملات تاخت به طور اجمالي بررسي شده همانطور كه اطلاع داريد مباحث بسيار گسترده تري در هريك از موارد گفته شده وجود دارد لذا به دليل اينكه هدف اين مقاله آشنايي مختصر با ابزارهاي مدیریت ريسك بوده ونحوه پوشش ريسك در تامين مالي پروژها بوده است. سعي شده كه تنها به موارد مورد بحث پرداخته شود.لذا ار مباحثي مورد بررسي قرار نگرفته صرفا به دليل عدم نياز به مطرح شدن بحث بوده است.

قيمت گذاري قراردادهاي تاخت.

همانطوري كه اطلاع داريم زماني كه يك قرارداد تاخت منعقد ميشوند طرفين ملزم به توافق بر سر جريانهاي نقدي كه از يك طرف به صورت ثابت و از طرف ديگر به صورت نرخ شناور است هستند.

در ابتدا چون هيچ مبلغي پرداخت نميشود بنابراين ارزش فعلي تمامي پرداختها بر اساس نرخ شناور با ارزش فعلي تمامي پرداختها بر اساس نرخ ثابت بربر است. و قيمت قرارداد در ابتدا صفر است و در طول دوره قرارداد بر اساس تغييرات نرخ شناور قيمت قرار داد مثبت يا منفي خواهد شد.در نتيجه اساس قيمت گذاري قرارداد تاخت برابري ارزش فعلي جريانهاي نقدي است كه طرفين قرارداد متعهد به پرداخت ميشوند. براي قيمت گذاري 2 مرحله وجود دارد:

· نخست آنكه نرخ قرار داد تاخت را محاسبه كنيم.

در اين حالت 3 نكته مهم وجود دارد :

1. مجموعه جريانهاي نقدي كه با نرخ ثابت پرداخت ميشود از ابتدا معلوم چون از ابتدا نرخ ثابت در قرارداد ذكر شده است.

2. مجموعه جريانهاي نقدي كه با نرخ شناور پرداخت ميشوند به علت اينكه تغييرات نرخ مرجع معلوم نيست قابل پيش بيني نيست اما همانطور كه ميدانيم قراردادهاي تاخت مجموعه اي از پيمانهاي آتي است و با نرخهاي متفاوت لايبور قابل اندازه گيري است در نتيجه نرخ شناوري كه جريانهاي نقدي شناور را بر اساس آن محاسبه مي شود ارزش فعلي برابر با ارزش فعلي جريانهاي نقدي ثابت ايجاد مي كنند.

3. مجموعه جريانهاي نقدي با استفاده از فرمول ارايه شده توسط داتاتريا كه در سال 1994 براي محاسبه عامل تنزيل ارايه شد محاسبه مي گردد/

پس از محاسبه نرخ تنزيل اينك نوبت به محاسبه قيمت قرار داد تاخت ميباشد.

همانطوري كه اطلاع داريم در ابتداي دوره مجموع جريانهاي نقدي شناور و ثابت در ابتداي دوره برابر است در نتيجه قيمت قرارداد صفر است . و در طول دوره تا سررسيد با تغيير نرخ مرجع نرخ شناور تغييز يافته و باعث تغيير در قيمت قرارداد تاخت ميشود.بنابرين قيمت قرارداد در طول دوره برابر است با تفاضل جمع ارزش فعلي جريان نقدي شناور و ثابت و به طور كلي رابطه قيمت گذاري اين قرارداد با فرمول زير قابل محاسبه است

V Si= ∑[ƒ i-1 *ni/360*Ni][D­ƒ i-1 /1+(ƒ i-1 *ni/360)]-∑[r x *ni/360*Ni][D­ƒ i-1 /1+(ƒ i-1 *ni/360)]

همه چیز درباره معامله گری در بازار آتی زعفران

در آموزش قبلی با محوریت سکه کلیاتی درباره معاملات آتی ارائه شد؛ اینجا. در اینجا با جزئیات و با تمرکز بر زعفران، آتی را معرفی می کنیم.

اجازه بدهید به جای پرداختن به تاریخچه ایجاد ابزارآلات مشتقه و بازارهای آتی، کارکرد آن در اقتصاد و اهمیت بازار آتی زعفران در ایران، سراغ اصل مطلب برویم؛ در بازار آتی زعفران دقیقا چه چیزی و چگونه خرید و فروش می شود و ما چگونه می توانیم وارد این بازار شویم؟ پاسخ: در این بازار صرفا “قرارداد” معامله می شود. قراردادی که معامله گر در آن متعهد به خرید یا فروش زعفران در یک تاریخ مشخص در آینده شده است. به گزارش خراسان، مثلا اگر امروز یک قرارداد آتی زعفران به قیمت 600 هزار تومان (هر گرم شش هزار تومان) بخرید، تعهد کرده اید که 100 گرم زعفران (هر قرارداد شامل 100 گرم است) را در پایان شهریور امسال به همین قیمت، یعنی هر گرم شش هزار تومان، بخرید. طرف مقابل، یعنی فروشنده قرارداد هم تعهد کرده است که در پایان شهریور، 100 گرم زعفران را به قیمت هر گرم شش هزار تومان به شما بفروشد. ضمنا شما در این تاریخ هیچ پولی (به جز 200 تومان کارمزد معامله هر قرارداد) پرداخت نمی کنید بلکه فقط تعهد خرید در آینده را می دهید. به اصطلاح آتی بازها، فقط یک موقعیت خرید گرفته اید و طرف مقابل شما موقعیت فروش گرفته است.

با این مقدمه کوتاه، احتمالا اصل موضوع برای ما روشن و چندین سوال بزرگ هم ایجاد شده است:

آیا بعد از خرید (از این به بعد به جای خرید می گوییم، “اتخاذ موقعیت خرید”) باید تا سررسید صبر کنم یا می توانم تعهدم را ملغی کنم (یا به اصطلاح موقعیت ام را ببندم)؟

اگر قیمت زعفران تا سررسید یعنی پایان شهریور، کاهش یا افزایش یافت، چه می شود؟ سود و زیان من چگونه محاسبه می شود؟

با توجه به این که لازم نیست هیچ پولی پرداخت کنم، چه چیزی تعداد موقعیت های اتخاذی من (خرید یا فروش) را محدود می کند؟ هر تعداد بخواهم می توانم خرید یا فروش انجام دهم؟

اگر به هر دلیلی، تا سررسید یعنی پایان شهریور، موقعیت ام را نبستم چه اتفاقی می افتد؟ دریافت و تحویل زعفران چگونه رخ خواهد داد؟

به اندازه چند برابر پول خود می توانید معامله کنید

درست است که شما هنگام اتخاذ موقعیت خرید یا فروش، به جز کامزد، هیچ مبلغ دیگری نمی پردازید اما برای این که از معاملات بدون پشتوانه جلوگیری شود، بورس کالا به هنگام ثبت نام از شما می خواهد که مبلغی را در یک حساب مشخص بلوکه کنید. شما نه به اندازه این مبلغ، بلکه به اندازه 10 برابر آن (این درصد ممکن است با تغییر مبلغ پایه از سوی بورس تغییر کند) می توانید معامله کنید. به این مبلغ “وجه تضمین اولیه” گفته می شود. مثلا اگر شما 60 هزار تومان در حساب خود به عنوان وجه تضمین اولیه بخوابانید، می توانید بر مبنای آن 600 هزار تومان موقعیت خرید یا فروش اتخاذ کنید. این موضوع همان چیزی است که به اصطلاح به آن اهرم مالی گفته می شود و سود شما را بسیار زیاد ( در این جا 10 برابر) می کند.

چرا در بازار آتی زعفران، سود و زیان 10 برابر است؟

اجازه بدهید با یک مثال پیش برویم. فرض کنید شش میلیون تومان پول دارید و تا پایان شهریور به آن نیازی ندارید و به دنبال محل سرمایه گذاری هستید. ضمنا پیش بینی شما این است که زعفران تا شهریور 5درصد گران خواهد شد و از شش میلیون تومان فعلی (به ازای هر کیلوگرم) به شش میلیون و 300 هزار تومان خواهد رسید. بنابراین می توانید به بازار فیزیکی زعفران بروید و از عمده فروشان، به قیمت روز، حدود یک کیلوگرم زعفران نگین بخرید و تا شهریور نگه دارید و با فروش مجدد آن 5درصد سود ببرید. اما اگر این شش میلیون تومان را به بورس کالا ببرید و در حساب وجه تضمین بگذارید، می توانید قرارداد خرید 10 کیلوگرم زعفران را دریافت کنید. به بیان دقیق تر، خود را متعهد به خرید 10 کیلوگرم زعفران به قیمت 60 میلیون تومان می کنید و در مقابل، فرد فروشنده را متعهد می کنید که در پایان شهریور، 10 کیلوگرم زعفران را به قیمت 60 میلیون تومان به شما بفروشد. بنابراین شما در سررسید 10 کیلوگرم زعفران دارید که در بازار 63 میلیون تومان ارزش دارد (با تحقق پیش بینی شما مبنی بر رشد 5درصدی قیمت). نتیجه روشن است، شما با گذاشتن شش میلیون تومان در حساب تضمین در بورس کالا، سه میلیون تومان سود کرده اید؛ یعنی 50 درصد! البته در حالت عکس هم همین طور خواهد بود، اگر قیمت زعفران 5درصد افت کند، شما نه 5درصد بلکه 50 درصد ضرر می کنید و عملا نیمی از سرمایه خود را از دست می دهید. شاید بپرسید که آیا لازم است تا سررسید موقعیت خود را نگه دارم یا می توانم تعهد خود را برای خرید یا فروش ملغی کنم؟ پاسخ مثبت است.

بستن موقعیت یا همان ملغی کردن تعهد

شما بعد از اتخاذ یک موقعیت می توانید با اتخاذ موقعیت عکس آن، موقعیت اولیه را ببندید. مثلا اگر در معاملات روز چهارشنبه با خرید یک قرارداد (اتخاذ موقعیت تعهدی خرید) خود را متعهد به خرید 100 گرم زعفران در پایان شهریور امسال کرده اید، می توانید در روز شنبه، با اتخاذ یک موقعیت فروش، آن را ببندید. در واقع شما به همان میزان که تعهد خرید داده اید، تعهد فروش هم می دهید و این دو یکدیگر را خنثی می کنند. سوال دیگر این است که چرا باید موقعیت ام را ببندم؟

در عمل، بستن موقعیت می تواند به دو دلیل رخ دهد. اول این که بعد از اتخاذ یک موقعیت، مثلا خرید زعفران به قیمت شش هزار تومان به امید افزایش قیمت ها، می بینید که روند نزولی شده و تحلیل شما هم بر تداوم این روند نزولی است. یا این که موقعیت فروش گرفته اید و می بینید قیمت ها در حال افزایش است. بنابراین با بستن موقعیت از ضرر بیشتر جلوگیری می کنید. دلیل دیگر هم نزدیک شدن به سررسید است. اگر تا آخرین روز معاملاتی قبل از سررسید که در مورد قرارداد زعفران نگین 20 شهریور است، موقعیت خود را نبندید، در روز سررسید موظف به حضور در اتاق پایاپای و انجام معامله فیزیکی هستید که معمولا این کار توسط معامله گران انجام نمی شود. شاید بپرسید که در این شرایط، سود هر فرد چگونه محاسبه و کی واریز می شود؟

قیمت تسویه چگونه محاسبه می شود؟

قبل از توضیح نحوه محاسبه و واریز سود، لازم است با مفهوم قیمت تسویه آشنا شویم. طبق اعلام بورس کالا، میانگین قیمت در معاملات انجام شده در نیم ساعت پایانی معاملات در هر روز به عنوان قیمت تسویه محاسبه می شود. البته این موضوع مشروط به آن است که معاملات انجام شده در نیم ساعت پایانی، کمتر از 20 درصد حجم معاملات آن روز نباشد. در غیر این صورت، قیمت تسویه بر اساس میانگین قیمت معاملات انجام شده طی یک ساعت پایانی آخرین جلسه معاملاتی محاسبه می شود. چنان چه حجم معاملات در یک ساعت پایانی هم کمتر از 20 درصد حجم کل معاملات آن روز باشد، محاسبه قیمت تسویه بر اساس میانگین کل قیمت معاملات انجام شده در آن روز محاسبه می شود.

اما موضوع جذاب سود

سود شما هر روز واریز می شود، اگر هم زیان کنید، همان روز از حساب شما کسر می شود. اما چگونه؟ معیار محاسبه سود و زیان، تفاوت قیمت خرید یا فروش شما با قیمت تسویه همان روز است. فرض کنید امروز یک شنبه شما یک موقعیت خرید در قیمت شش هزار تومان اتخاذ می کنید. اما در معاملات بعدی، قیمت افزایش می یابد، به گونه ای که قیمت تسویه آن روز بیش از قیمت خرید شما محاسبه می شود. قیمت تسویه در پایان معاملات روزانه، محاسبه و از سوی بورس کالا اعلام می شود. مثلا فرض کنید قیمت تسویه امروز شش هزار و 100 تومان به ازای هر گرم معامله شود. با توجه به خرید شما در نرخ شش هزار تومان، به ازای هر گرم 100 تومان سود می کنید. اگر یک قرارداد خریده باشید، 10 هزار تومان (100 تومان × 100 گرم) سود می کنید. این مبلغ در انتهای روز به حساب شما واریز می شود. مثلا اگر 60 هزار تومان در حساب تضمین خود داشته اید، این مبلغ به 70 هزار تومان افزایش می یابد. اگر هم موقعیت فروش بگیرید و قیمت کاهش یابد، باز هم سود خواهید کرد.

در چه صورت ضرر خواهم کرد؟

به طور کلی اگر در جهت بازار حرکت کنید سود خواهید کرد و اگر خلاف جهت حرکت کنید ضرر. به بیان دیگر اگر مسیر حرکت قیمت را درست پیش بینی کنید، سود می کنید و در صورت پیش بینی غلط، متحمل زیان می شوید. اگر موقعیت خرید بگیرید و قیمت کاهش یابد، شما متضرر می شوید و به اندازه تفاوت قیمت خرید شما با قیمت تسویه از حساب شما کسر می شود. اگر هم موقعیت فروش بگیرید و قیمت افزایش یابد، باز ضرر می کنید. البته معامله هر قرارداد (خرید یا فروش) یک کارمزد ثابت هم دارد که در هر صورت از حساب شما کسر می شود.

شاید بپرسید که با طی این فرایند، در صورتی که معاملات ضر رده انجام دهیم و به مرور مبلغ موجود در حساب تضمین کاهش یابد، آیا در این صورت باز هم امکان معامله وجود خواهد داشت تا ضرر را جبران کنیم؟

ماجرای “کال مارجین”

واقعیت این است که بورس، اجازه تداوم معاملات شما را با وجود کاهش موجودی حساب تان نخواهد داد. هنگامی که رقم موجودی حساب شما از مقدار مشخصی کمتر شود، بورس به شما اعلام می کند که باید موجودی حساب خود را افزایش دهید تا بتوانید مجدد موقعیت های خرید و فروش اتخاذ کنید. به این وضعیت “کال مارجین” گفته می شود. با افزایش مجدد موجودی، شما باز خواهید توانست به اندازه 10 برابر موجودی حساب تضمین، خرید و فروش کنید.

یک مثال درباره محاسبه سود و زیان

شاید بپرسید که اگر هر روز معامله انجام ندهم چه می شود؟ مثلا اگر امروز یک شنبه یک قرارداد آتی بخرم و تا شنبه بعد قیمت در بازار نوسان کند، چه میزان سود یا زیان متوجه من خواهد شد؟ در پاسخ باید گفت ، تا زمانی که موقعیت تعهدی شما باز است، هر روز برای شما سود یا زیان محاسبه و اعمال خواهد شد. اگر موقعیت خرید باز دارید، هر روز که قیمت تسویه نسبت به قیمت تسویه روز قبل رشد کند، به اندازه تغییرات برای شما سود منظور می شود. برای روشن تر شدن موضوع جدول زیر را ببینید. چنان که مشخص است، در صورتی که موقعیت خود را نبندید، میزان سود شما در هر زمانی، از تفاضل قیمت خرید شما و قیمت تسویه آن روز به دست خواهد آمد. البته بورس، هر روز این محاسبات را انجام و همان روز میزان سود یا زیان موقعیت های باز را به حساب شما منظور می کند. البته در روز اول که شما یک قرارداد می خرید، 200 تومان بابت کارمزد به صورت قطعی از حساب شما کسر می شود اما در روزهای بعد، از آن جا که معامله ای انجام نداده اید، کارمزدی هم کسر نمی شود و صرفا بر اساس تفاوت قیمت تسویه روزهای متوالی، سود یا زیان محاسبه می شود.

قواعد و مقررات معاملات قرارداد آتی زعفران

حالا که با مفاهیم اصلی و منطق سود و زیان در بازار آتی آشنا شدیم، لازم است برخی قوانین و مقررات این بازار را هم به ذهن بسپاریم. به طور کلی، در بورس ها، همه چیز استاندارد است؛ از ویژگی های دارایی پایه (در این جا زعفران) گرفته تا مقدار سقف نوسانات روزانه قیمت و میزان هر قرارداد. مثلا شما در قالب قراردادهای آتی، نمی توانید 50 گرم زعفران بخرید بلکه فقط می توانید یک یا دو یا هر عدد صحیح دیگری قرارداد آتی زعفران بخرید که میزان هر قرارداد هم 100 گرم است. شما امکان معامله 1.5 یا 2.5 قرارداد را هم ندارید و این که قیمت در هر روز در نهایت به اندازه 3درصد قیمت تسویه روز قبل، افزایش یا کاهش خواهد یافت. در دو جدول زیر مشخصات و استانداردهای آتی زعفران و برخی جزئیات کاربردی دیگر را به صورت یک جا و البته خلاصه آورده ایم.

البته برخی مشخصات مثل وجه تضمین و کارمزد به مرور تغییر می کند که برای اطلاع دقیق تر باید به آخرین اطلاعیه های بورس مراجعه شود.

چگونه کد معاملاتی بگیریم؟

برای حضور در بازار آتی باید به کارگزاری های مجاز بورس مراجعه کنید. ضمنا با توجه به تخصصی بودن موضوع، باید در آزمون مربوط شرکت کنید. زمان و محل برگزاری آزمون و همچنین دوره های آموزشی احتمالی را از کارگزاری ها بپرسید. اگر در آزمون مربوط نمره قبولی بگیرید و مدرک قبولی را همراه با دیگر مدارک هویتی به کارگزار بدهید، کارگزار طی دو روز کاری کد معاملاتی شما را ایجاد خواهد کرد. اگر کد معمولی بگیرید برای معاملات باید از طریق کارگزار و ثبت درخواست اقدام کنید اما اگر کد آنلاین بگیرید می توانید از هر مکانی به پورتال مربوط مراجعه کنید و به خرید و فروش در این بازار بپردازید.

قرارداد های اختیار ارز یا آپشن فارکس

در بورس، «اختیار معامله» قراردادی است که به خریدار آن، اختیار و نه اجبار خرید یا فروش یک دارایی معین را در قیمت تعیین شده تا یک زمان مشخص اعطا می‌کند. از سوی دیگر فروشنده اختیار معامله، اجبار دارد که تا پیش از انقضای مهلت آن، هر زمان که خریدار تمایل به اجرای قرارداد داشت، مفاد قرارداد را اجرا کرده و دارایی معین شده را در قیمت تعیین شده معامله کند.

قرارداد آپشن در فارکس چیست؟

آپشن در فارکس، قراردادی است که به معامله گر یا خریدار(Buyer) آن این حق را می دهد که یک ارز خاص را در یک نرخ و تاریخ مشخص یا پیش از تاریخ سررسید، خریداری یا بفروش برساند. این درحالی است که در این قرارداد، معامله گر متعهد به اجرایی آن نیست.

در واقع معامله گر یا خریدار پس از انعقاد قرارداد خود اختیار دارد این قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ کند. به همین منظور، به فروشندگان این نوع قراردادها برای خسارت های احتمالی حق بیمه پرداخت می شود.

آپشن فارکس

قرارداد های گزینشی(currency options) یکی از رایج ترین روش های استفاده شده توسط شرکت ها، افراد یا موسسات مالی برای محافظت از دارایی های خود در برابر حرکات و جابجایی های نامطلوب و ناگهانی نرخ ارز است.

درست مانند قراردادهای آتی، قرارداد های اختیار نیز در بورس معامله می شوند، مانند بورس کالا شیکاگو(CME)، بورس اوراق بهادار بین المللی(ISE) یا بورس سهام فیلادلفیا(PHLX).

با این حال، ضعفی که در مبادلات اختیار فارکس است محدودیت زمان تجارت در این گونه معاملات بوده، همچنین می توان از نقدینگی آن یاد کرد چرا که به اندازه بازارهای آتی نیست.

مبانی مبادلات اختیار ارز

سرمایه گذاران در این بازار با یک تماس تلفنی یا خرید ارزی دیگر می توانند خود را در برابر ریسک و خطرات ناشی از خرید ارز خارجی محافظت کنند.

در مبادلات اختیار ارز، قیمتها مشتق یا بر گرفته شده از جفت ارزهای پایه هستند. این مبادلات شامل طیف گسترده ای از استراتژی های موجود در بازار فارکس است.

ویژگی های ارائه شده مبادلات اختیار ارز در بازارهای غیر متمرکز فارکس بسیار گسترده تر از گزینه های موجود در بورس های متمرکز و بازارهای سهام و آتی است.

به دلایل گوناگون دلالان دوست دارند از مبادلات اختیاری ارز استفاده کنند. آنها یک محدودیت در روندهای نزولیشان داشته که ممکن است بسیار خطرناک باشد، اما در مقابل آنها پتانسیل صعودی نامحدودی دارند.

برخی از معامله گران از مبادلات اختیاری فارکس برای جلوگیری از زیان بیشتر در موقعیتهای باز خود در بازار نقدی(Spot) فارکس استفاده کنند. معامله گران همچنین معاملات اختیاری فارکس را به خاطر یک فرصت در مبادله و سودی که در بررسی جهت بازار بر اساس اخبار اقتصادی، سیاسی یا سایر اخبار به آنها می دهد دوست دارند.

با این حال، حق بیمه ای که در قراردادهای معاملات اختیار ارز اعمال می شود می تواند بسیار زیاد باشد. حق بیمه بستگی به قیمت ثبت شده و تاریخ انقضای قرارداد دارد. همچنین، به محض خرید قرارداد اختیار، دیگر نمی توان آنها را فروخت یا دوباره معامله کرد. معاملات اختیار ارز فارکس پیچیده و دارای قطعات متحرک بسیاری است که این موضوع تعیین ارزش آنها را دشوار می سازد. ریسک این معاملات را می توان با تفاوت نرخ بهره، نوسانات بازار، تاریخ سررسید و قیمت فعلی جفت ارز سنجید.

مبانی پایه مبادلات اختیار ارز

مبادلات اختیار ارز در فارکس به دو دسته اصلی تقسیم می شوند.

اختیار خرید(call) اختیار فروش(put) که از نظر نحوه عملکرد دو نوع آمریکایی و اروپایی دارد

در اختیار معامله آمریکایی، قرارداد در هر زمان پیش از تاریخ سررسید قابل اجرا بوده اما اختیار معامله اروپایی فقط در تاریخ انقضا اجرا پذیر است.

اختیار خرید(Call)

قراردادهای اختیار خرید یا آپشنهای Call این حق را به دارنده آن داده(بدون تعهد در انجام آن) تا در یک نرخ مشخص(نرخ ثبت شده) تا زمان سررسید، ارز را خریداری نماید. اگر سهام قیمت ثبت شده را پیش از تاریخ سر رسید نتواند برآورده کند، این اختیار منقضی شده و بی ارزش می شود.

سرمایه گذاران هنگامی که فکر می کنند قیمت یک سهم افزایش می یابد، خرید(Buy calls) می کنند و یا اگر پیش بینی افت قیمت را دارند، می فروشند(Sell call).

اختیار فروش(Put)

اختیار فروش یا اختیار ارائه(Put option) به دارنده آن این حق را می دهد تا در نرخ مشخص(نرخ ثبت شده در قرارداد) یک دارایی را بفروشد. فروشنده(writer) اختیار فروش(put option) موظف خواهد بود دارایی را با قیمت ثبت شده خریداری نماید.

هر آنچه که باید درباره اصول گریدبندی در صفحه آرایی بدانید

گرید در صفحه آرایی

گریدها در طراحی گرافیکی به سیستم های نوشتاری بشری برگشتند. برای اینکه حروف الفبا به دقت در یک راستا قرار بگیرند، از گرید بندی صفحه استفاده می شود. اگر دوره طراحی گرافیک را بگذرانید، یکی از اولین چیزهایی که احتمالاً در مورد آن یاد می گیرید مفهوم “گرید بندی” است. گریدبندی در صفحه آرایی نیز کاربرد فراوانی دارد. به طور کلی در اشکال و اندازه‌های مختلفی گرید بندی ها وجود دارند و تاریخچه طولانی و پیچیده آن ها مربوط به اولین دست‌نوشته‌های بشری است. در این مقاله بررسی می‌کنیم که گرید بندی در صفحه ارایی چیست؟ چه اهمیتی دارد و اصول آن چگونه است؟

گریدبندی در صفحه آرایی

در ابتدایی‌ترین اصطلاح، «گریدبندی» شبکه ساختاری است که شامل یک سری خطوط (عمودی یا متقاطع) بوده و یک صفحه را به ستون ها یا ماژول های متعددی تقسیم می‌کند. این ساختار به طراحان کمک می کند تا محتوا و عناصر را در صفحه آرایی مرتب کنند. ساختار گریدبندی به شما کمک می‌کند تا نسبت‌های بین عناصری را که باید در صفحه تراز شوند، مدیریت کنید. در واقع گریدها به عنوان شبکه یا چارچوبی برای طرح بندی صفحه شما عمل می کنند. اگر برای طرح خود یک اسکلت بندی را تصور کنید، شبکه Grid برای شما همان ماهیت را دارد. یک طراح می تواند عناصر گرافیکی (به عنوان مثال، بخش های متن، تصاویر و سایر عناصر کاربردی یا تزئینی در صفحه آرایی) را به روشی آسان، سازماندهی کند.

نقش گرید‌بندی در صفحه‌آرایی

گرید‌بندی به تراز کردن جزئیات صفحه بر اساس ستون‌ها و ردیف‌ها کمک می‌کند. زمانی که از یک چارچوب مشخص استفاده می‌کنیم، می‌دانیم که متن تصاویر و هر یک از عناصر را در کدام قسمت قرار دهیم. گرید‌بندی به طراحان این اجازه را می‌دهد تا عناصر را به صورت سازماندهی شده طرح کنند. گرید‌ها مجموعه ثابت از واحد‌های اندازه‌گیری را تعیین می‌کنند که اندازه تنظیمات را مشخص می‌کند که هر طراحی باید از آن‌ها پیروی کنند. لی اوت گرید زمانی به وجود میاد که طرح‌های چاپی در زمینه تایپوگرافی با هدف تنظیم دقت روی کاغذ به ویژه در کتاب‌ها و روزنامه‌ها استفاده شود.

عوامل تشکیل دهنده گرید

اصطلاحات و مفاهیم زیادی در گرید‌بندی وجود دارد که برای درک آن باید با تمام این اصطلاحات آشنا باشید. با توجه به تنوع زیادی که در انواع گریدها وجود دارد می‌توانید متناسب با محتوا و طرحی که در نظر دارید از آن‌ها استفاده کنید. برای طراحی یک کلید مناسب در اولین قدم باید با اجزای آن آشنا شوید.

ستون‌ها: ستون‌های عمودی صفحه فرمت شما هستند هم راستا با ارتفاع قرار می‌گیرد و عنوان بلوک‌های سازنده گرایی‌ها به حساب می‌آید هر چقدر از تو تنهام تعداد بیشترین در گرید باشد شما انعطاف پذیر‌تر است تعداد و همچنین عرض است و تنها به عهده طراح ست

ردیف‌ها: ردیف‌ها بخش‌های افقی یک صفحه را تشکیل می‌دهند که از راست به چپ صفحه کشیده می‌شوند. ماژول‌ها واحد‌های مشخص هستند از تقاطع سطح‌ها و ستون‌ها ایجاد می‌شود ماژول‌های موجود در صفحه که قبل به آن‌ها اشاره‌ها شد. جز عناصر سازنده یک صفحه به حساب می‌آید. هریک از عناصر طراحی مانند متن تصاویر و غیره در این ماژول‌ها قرار می‌گیرند.

حفره: بین ستون‌ها و ردیف‌ها هستند که هر یک از این واحد‌ها را از هم جدا می‌کند اندازه حفره معمولی ۲۰ پیکسل است وسیله خفاش ایجاد فضای خالی بین ستون‌ها و ردیف هاست البته اندازه آن‌ها چندان اهمیتی ندارد.

مارجین: فضای خالی بین فرمت و لبه بیرونی محتوا می‌گویند که به آن حفره بیرونی هم گفته می‌شود. البته نقش مارچین تأثیر زیادی در محتوای ما ندارد و صرفاً به فضای بین فرمت و لبه بیرونی محتوا اشاره می‌کند.

اصول گرید بندی در صفحه آرایی

انواع گرید در صفحه آرایی

در طراحی، گرید یک سیستم برای سازماندهی چیدمان (صفحه آرایی) است. طرح‌بندی‌ها می‌توانند برای چاپ (مانند یک کتاب، مجله یا پوستر) یا برای صفحات مجازی (مانند یک صفحه وب، اپلیکیشن یا سایر رابط های کاربری) باشند. انواع مختلفی از گریدها وجود دارند و هر یک از آن ها اهداف مختلفی را دنبال می کنند. در ادامه برخی از نمونه های اصلی گریدها را شرح مفهوم سررسید در مارجین می دهیم:

گرید پایه در صفحه آرایی

نخستین گریدی که قصد داریم در مقاله «گریدبندی در صفحه آرایی چیست» به آن بپردازیم، گرید پایه است. این گرید یک شبکه خطی متشکل از یک سری خطوط متراکم به صورت افقی با فاصله یکسان است که تعیین می‌کند متن کجا قرار گیرد. گریدهای پایه اغلب در ترکیب با گریدهای ستونی استفاده می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که خطوط متن در هر ستون به طور یکنواخت در سراسر یک صفحه، تراز می‌شوند. یک مثال ساده از یک گرید پایه، یک ورق کاغذ خط‌دار است، مانند آنچه احتمالاً در مدرسه استفاده می‌کردید!

دفتر های خط دار دارای یک شبکه پایه هستند.جای تعجب نیست که معلمان همیشه می خواستند ما به جای کاغذ سفید روی کاغذ خط دار بنویسیم. زیرا تکالیف ما مرتبنوشته می‌شدند. بعه غیر از مواردی که دست خط خیلی درشت و یا ریزی داشتیم.

گرید ستونی در صفحه آرایی

رایج ترین نوع گرید، حالت ستونی آن است که توسط طراحان گرافیک و وب استفاده می‌شود. این شبکه شامل یک صفحه و تقسیم آن به تعدادی فیلد عمودی است که سپس اشیاء با آن‌ها تراز می‌شوند. روزنامه ها و مجلات به طور گسترده از شبکه‌های ستونی استفاده می‌کنند.

گرید مدولار، گرید توسعه یافته شبکه ستونی

یک شبکه مدولار که نوع توسعه یافته شبکه ستونی است، شامل یک سری گرید ستونی و افزودن سطرهایی به آن است. سطرها و ستون‌های متقاطع «ماژول‌هایی» را ایجاد می‌کنند که می‌توان از آن‌ها برای کنترل تصمیم‌های چیدمان استفاده کرد. مجلات و گزارش‌های شرکتی اغلب از شبکه‌های مدولار استفاده می‌کنند.

انواع گریدبندی صفحه

گرید دست نوشته در صفحه آرایی

گرید دست نوشته یک شبکه یک ستونی است. به سادگی تعیین می‌کند که متن در کجای صفحه قرار گیرد. کتاب‌های کلاسیک و «سنتی» از یک شبکه دست‌نویس استفاده می‌کنند، به این ترتیب در صفحه‌آرایی، صفحات روبه‌رو همدیگر را منعکس می‌کنند.

گرید پیکسل در صفحه ارایی

اگر تا به حال یک سند فتوشاپ را بسیار بزرگنمایی کرده اید. ممکن است دیده باشید که یک شبکه پیکسلی ظاهر می‌شود. صفحه نمایش های دیجیتال از یک شبکه میکروسکوپی با میلیون‌ها پیکسل تشکیل شده‌اند. گاهی اوقات طراحان به ویرایش تصاویر پیکسل به پیکسل نزدیک می‌شوند.

گرید سلسله مراتبی در صفحه آرایی

گرید سلسله مراتبی به شبکه های نامنظمی اشاره دارد که نیازهای خاصی را برآورده می‌کند. یک شبکه سلسله مراتبی ممکن است کاملاً آزاد باشد یا ممکن است از دو شبکه روی هم قرار گرفته یا سایر عناصر اضافی در گریدبندی تشکیل شده باشد. داشتن دانش برای راه اندازی یک شبکه سلسله مراتبی متعادل و بدون یک شبکه مدولار هدایت، سال‌ها تمرین می خواهد. به همین دلیل است که طراحان الگوهای وب سایت را برای افراد غیر طراح ایجاد می کنند تا اطلاعات خود را به سادگی قرار دهند.

آنچه که باید درباره گریدبندی در صفحه آرایی بدانید

سیستم گرید به تراز کردن عناصر صفحه بر اساس ستون‌ها و ردیف‌های متوالی کمک می‌کند. ما از ساختار مبتنی بر ستون برای قرار دادن متن، تصاویر و توابع به روشی ثابت در سراسر طراحی و یا صفحه آرایی استفاده می‌کنیم. هر عنصری جایگاه خود را دارد که می‌توانیم فوراً آن را ببینیم و در جای دیگری بازتولید کنیم. گریدهایی را که در نقشه‌ها می‌یابیم را در نظر بگیرید؛ جزایر، شهرک‌ها، دریاچه‌ها در قسمت‌های دقیق نقشه، روی مجموعه‌ای از مختصات شمال-جنوب/شرق-غرب ظاهر می‌شوند.

گریدبندی روی نقشه

اگر سیستم گرید وجود نداشته باشد که در آن عناصر و اجزای طراحی، طبق نظم و ترتیب قرار بگیرند، شاهد یک تصویر به هم ریخته و پرهرج‌و مرج در آن خواهید بود. سیستم گرید ابتدا برای مرتب کردن دست خط روی کاغذ و سپس در انتشار برای سازماندهی صفحه‌آرایی صفحات چاپی استفاده شد. با توجه به اینکه صفحات چاپی و صفحه مجازی اشتراکات زیادی دارند. جای تعجب نیست که ما از گرید در طراحی وب و اپلیکیشن نیز استفاده کنیم. ایجاد یک سیستم گرید برای صفحه مجازی کمی پیچیده‌تر از صفحه فیزیکی است. چرا که مرورگرها اطلاعات را به شکل متفاوتی مدیریت می‌کنند و اندازه صفحه‌های نمایشگر متفاوت است، اما خوشبختانه اصول کار یکسان است.

برخی از طراحان احساس می کنند که گریدها خلاقیت را محدود می کنند. بسیاری از طراحان سیستم گرید را به طور منظم به کار می گیرند، زیرا در سازماندهی اطلاعات و چیدمان صفحه آرایی بسیار مؤثر است. بهترین چیدمان برای طراحی، حالتی است که هیچ حواس پرتی را نسبت به محتوا ایجاد نکند. به لطف علم ریاضی، گریدبندی یک نمونه عالی از چیدمان را پدید می‌آورد.

سخن پایانی

در پایان مقاله گریدبندی در صفحه آرایی چیست بد نیست بدانید که گرید بندی کمک میکند تا صفحه‌آرایی چاپ شده با حاشیه‌هایی بر اساس نسبت‌های ثابت تولید کنید. همانطور که اکثر کتاب‌ها و مجلات چاپی نشان می‌دهند، استفاده از این روش تا به امروز ادامه دارد. ناشران، ویراستاران و طراحان، تلاش زیادی برای حفظ این روش انجام می‌دهند. نه تنها به این دلیل که گریدها بهترین راه شناخته شده هستند. بلکه به دلیل اینکه مخاطبان هر طرح، انتظار دارند همه چیز را در جای مناسب خود بیابند. به یاد داشته باشید، چشم انسان به سمت عناصر هدایت می‌شود. بنابراین اگر گیج شود یا مجبور شود به سختی عناصر یک طرح را ببیند یا حس تعادل خوبی را دریافت نکند. طراحی به نظرش دلپذیر نبوده و احساس خوبی نسبت به آن نخواهد داشت.

از همین رو یکی از مهم‌ترین مسائلی که گروه مشاوران طراحی افراگرافیک در صفحه آرایی و صفحه بندی بر روی آن تاکید فراوان دارند، موضوع گریدبندی در صفحه آرایی است. چنانچه بخواهید انواع خدمات ما در این زمینه را مشاهده کنید، کافیست وارد لینک بالا شوید و با توجه به نیاز خود مشخصات و قیمت یکی از موارد «صفحه آرایی فوری»، «صفحه آرایی کتاب» یا «صفحه آرایی مجله» را بررسی و مشاهده کنید.

معاملات آتی یا فیوچرز چیست؟

با افزایش محبوبیت ارز دیجیتال روند خرید و فروش نیز در کشورهای مختلف بسیار گسترش پیدا کرده است. روش های مختلفی برای کسب در آمد در بازار سرمایه وجود دارد که انجام معاملات به نوعی اهمیت بالایی نسبت به روش های دیگر دارد و در چند سال اخیر معاملات فیوچرز (Trading Futures ) جزء روشهای جدید و پر طرفدار در بین کاربران بوده است.

قرار داد آتی یا فیوچرز چیست؟

این نوع قرار داد بین دو نفر به صورت کاملا توافقی بسته می شود که در آن شخص خریدار با توجه به قیمت مشخص و زمان معین کالایی را از فروشنده خریداری می کند. می خواهیم یک مثال ملموس برای درک بیشتر این مطلب بیان کنیم . اگر شما قصد ساخت خانه ای را داشته باشید و قبل از شروع به انجام هر کاری آهن مورد نیازتان را با قیمت روز خریداری کنید و پول آن را به طور کامل پرداخت نمایید ولی چند ماه بعد آن را تحویل بگیرید، شما معامله فیوچرز ( آتی ) انجام داده اید. در این صورت اگر قیمت آهن بالا رود شما چند ماه بعد سود بسیاری کسب کرده اید ولی در صورتی که قیمت آن کاهش پیدا کرده باشد فروشنده از فروش کالا سود کرده است. حال این معامله در بازار های ارز دیجیتال نیز اتفاق می افتد.

تاریخچه معالات آتی

اولین معاملات آتی در سال 1730 در معامله Dojima Rice در کشور ژاپن اتفاق افتاد. بعد از آن در سال 1848 ایالت متحده اولین بورس رسمی تجارت کالا را در غرب راه اندازی کرد و اولین معاملات فیوچرز بر روی سه کالای اساسی کشاورزان بسته شد که این روند روز به روز گسترس پیدا کرد تا در بازار سرمایه از آن استفاده شد.

هدف از قرار داد های فیوچرز چیست؟

این نوع قرار داد به دو منظور شکل گرفته است:

1- پوشش ریسک

معاملات آتی این امکان را به خریدار و فروشنده می دهد که از خطراتی که احتمال دارد در معامله کالا اتقاق بی افتد جلوگیری کنند. با کمک چنین قرار دادهایی ریسک نوسانات قیمت برای فروشنده و خریدار کاهش پیدا می کند.

2- سفته بازی

با تحلیل روند بازار معامله گران از قرار دادهای آتی استفاده می کنند تا بیشترین سود را کسب کنند. در سفته بازی کسانی که کالایی را خریداری می کنند تنها به دنبال سود هستند و نیاز به کالا ندارند.

چه صرافی هایی از قرار دادهای آتی پشتیبانی می کنند؟

صرافی های زیادی وجود دارند که از این نوع معاملات پشتیبانی می کنند که در ادامه خدمت شما معرفی می شوند:

- صرافی بایننس Binance

بایننس محبوب ترین صرافی در جهان به شمار می آید که انجام معاملات آتی نیز در آن انجام می گیرد. بایننس در وب سایت رسمی خود اعلام کرد استقبال از این نوع معامه بسیار افزایش پیدا کرده است که توانسته به رقمی در حدود 207 میلیارد دلار بیت کوین برسد، که بسیار عجیب و باورنکردنی است.

- صرافی بیتمکس Bitmex

حجم معاملات روزانه در این صرافی بسیار زیاد است به طوری که باعث جذب بیشتر کاربران می شود. در این صرافی امکان قرار دادهای آینده وجود دارد.

- صرافی بکت Bakkt

قرار دادهای آتی در این صرافی یک روز تا یک ماهه بسته می شود و در زمان سر رسید تسویه حساب انجام می گیرد.

- بورس معاملات شیکاگو CBOE

این صرافی از سال 2017 کار خود را در حوزه معاملات آینده شروع کرده است. در این پلتفرم می توان از مارجین استفاده کرد که بیشترین نرخ مارجین که معامله گران از آن می توانند استفاده کنند 40 برابر است.

- شیکاگو کانتایل CME

این پلتفرم جزء موفق ترین صرافی های آنلاین در حوزه معاملات فیوچرز است. که در سال 2018 حدود 119% رشد داشته است.

- صرافی کوینکس CoinEX

قرارد داد های آتی در این صرافی با نام perpetual نمایش داده می شود. این نوع معاملات در این پلتفرم تاریخ انقضا نداشته و تا هر زمان که مایل باشید می توانید آن را انجام دهید.

مزایایی که قرار دادهای آتی دارند؟

هر معامله ای برای خود مزایایی دارد و معاملات آتی نیز از این قضیه مستثنی نیستند. اگر شما تحلیلی از روند بازار دارید و می دانید بعد از مدت زمانی مشخص ارز مورد نظرتان رشد چشمگیری خواهد داشت در این حالت قرار دادهای فیوچرز بهترین گزینه برای شما هستند. در این حالت شما ارز را با قیمت کنونی خریداری و هزینه آن را پرداخت می کنید و بعد از طی شدن زمان مورد نظر آن را دریافت می کنید و سود آن را کسب می کنید. البته اگر تحلیل درستی انجام نداده باشید ممکن است قیمت ها کاهش پیدا کند و شما دچار ضرر شوید.

شما می توانید در این معاملات در نقش فروشنده نیز ظاهر شوید. در این حالت شما ارز خود را با قیمت مشخص می فروشید و پول آن را دریافت می کنید ولی ارز از حساب شما کسر نمی شود و در سر رسید مشخص ارز از حساب کاربری شما برداشت می شود. درصورتی که قیمت ارز فروخته شده بالا رود شما ضرر کرده اید.

نحوه انجام معاملات آتی یا فیوچرز در دنیای ارزهای دیجیتال

شاید با توضیحات پیرامون مفهوم کلی قراردادهای آتی کمی گیج شده باشید و این سوال در ذهن شما شکل گرفته باشد که قراردادهای آتی یا فیوچرز در ارزهای دیجیتال چگونه انجام می شود و چگونه می تواند به ما سود برساند.

توجه داشته باشید که صرافی های ارز دیجیتال، شما را در روند سفته بازی و پیچیدگی های قراردادهای آتی قرار نمی دهند و نیازی نیست که کاملا به این مفاهیم آشنا باشید تا بتوانید در این بازار فیوچرز ترید کنید. در صرافی های ارز دیجیتال، شما با ورود به یک معامله فیوچرز، یک ارز را واقعا خریداری نکرده اید و فقط به صورت مجازی آن ارز به شما داده می شود. این تفاوت اصلی معاملات فیوچرز و اسپات در صرافی های ارز دیجیتال می باشد. در معاملات اسپات، شما به معنای واقعی یک ارز دیجیتال را خریداری کرده اید و می توانید آن را در والت خود مشاهده کنید. اما در معاملات فیوچرز، ارز شما فقط به صورت مجازی در اختیار شما قرار می گیرد.

برای ورود به یک معامله فیوچرز باید بخشی از کل موجودی خود را که قصد دارید با آن به معامله وارد شوید را وثیقه بگذارید. در نتیجه این مقدار از موجودی شما همچنان در کیف پول شما موجود است، اما تا وقتی که معامله حال حاضر خود را تسویه نکنید، نمی توانید از آن در بقیه معاملات استفاده کنید. فرض کنید که در یک معامله فیوچرز بیت کوین، شما در قیمت 40 هزار دلار قصد دارید به اندازه هزار دلار وارد شوید. در نتیجه هزار دلار از موجودی خود را وثیقه میگذارید و صرافی به صورت مجازی به اندازه هزار دلار، بیت کوین چهل هزار دلاری در اختیار شما قرار می دهد، اما چیزی به پرفتوی والت شما اضافه نمی شود. پس از گذشت یک زمان مناسب، قیمت بیت کوین به 44 هزار دلار می رسد و شما قصد دارید از این معامله خارج شوید. در نتیجه صرافی سود شما (10 درصد)، یعنی 100 دلار را به شما پرداخت می کند و همچنین هزار دلار وثیقه شما نیز آزاد می شود. و اگر قیمت بیت کوین پایین بیاید و بر فرض به 36 هزار دلار برسد، صرافی 100 دلار از آن هزار دلار شما برمیدارد و بقیه آن (900دلار) را به شما برمیگرداند.

لوریج یا اهرم

یکی از مهم ترین موضوعات در مورد معاملات فیوچرز، بحث معاملات لوریج دار یا اهرم دار می باشد که باعث شده این بازار برای کاربران جذابیت زیادی داشته باشد.

فرض کنید شما قصد دارید وارد یک معامله فیوچرز شوید، اما پول کمی دارید و می خواهید با پول بیشتری وارد این معامله شوید. از آنجایی که معاملات فیوچرز به صورت مجازی انجام می شوند، صرافی می تواند به اندازه چند برابر مقدار وثیقه شما، برای شما معامله را انجام دهد. اینکه شما بخواهید چند برابر از سرمایه خود را وارد یک معامله کنید را اهرم یا لوریج تعیین می کند. برای مثال در صرافی بایننس، برای معاملات فیوچرز بیت کوین می توانید اهرم 1 تا 125 را انتخاب کنید.

برای مثال، اگر بخواهید با سرمایه 100 دلاری خود وارد یک معامله فیوچرز با اهرم 10 شوید، صرافی به میزان 10 برابر سرمایه شما، به شما ارز اختصاص می دهد. یعنی اگر قیمت یک ارز را 5 دلار فرض کنیم، شما در شرایط عادی می توانستید با 100 دلار خود، به اندازه 20 واحد از این ارز را در یک معامله فیوچرز داشته باشید. اما با انتخاب اهرم 10، صرافی به شما 200 واحد از این ارز را اختصاص می دهد. در نتیجه سود و یا ضرر شما نیز 10 برابر خواهد شد.

لیکویید شدن در معاملات فیوچرز

توجه کنید که در صورت استفاده از معاملات اهرم دار، همانطور که احتمال سود شما چند برابر خواهد شد، ریسک ضرر شما نیز چند برابر خواهد شد. علاوه بر این در معاملات اهرم دار، این امکان وجود دارد که با کاهش قیمت یک ارز، کل سرمایه شما که با آن وارد معامله شده اید، از دست برود.

فرض کنید که در قیمت 40 هزار دلار بیت کوین، شما وارد یک معامله فیوچرز با اهرم 10 شده اید و به اندازه 100 دلار هم نزد صرافی وثیقه گذاشته اید. از شانس بد شما، قیمت بیت کوین پایین می آید و به 36 هزار دلار می رسد. در حالت بدون اهرم، شما 10 درصد ضرر می کنید. اما وقتی از اهرم 10 استفاده می کنید، 10 درصد ضرر شما نیز در 10 ضرب می شود و در نتیجه 100 درصد ضرر خواهید کرد. ضرر 100 درصدی به این معنی است که کل سرمایه شما وارد ضرر شده است و در صورت افت بیشتر قیمت، سرمایه شما منفی خواهد شد. از آنجایی که امکان چنین چیزی وجود ندارد، هنگامی که قیمت به 36 هزار دلار می رسد، صرافی به صورت اتوماتیک کل آن 100 دلاری که وثیقه گذاشته بودید را برای خود برمیدارد و معامله را می بندد.

در نتیجه، معاملات اهرم دار در دنیای پر نوسان ارزهای دیجیتال می تواند بسیار پرخطر باشد و در صورتی که بدون آگاهی و تحلیل وارد یک معامله شوید، ممکن است که کل پول خود را از دست بدهید.

در جهت کاهش ریسک های این حوزه، پیشنهاد میکنیم مقاله راهکارهای مدیریت سرمایه تیم بست سیگنال را مطالعه کنید. علاوه بر این، شما می توانید از خدمات سیگنال های بایننس فیوچرز تیم بست سیگنال استفاده کنید. تیم تحلیل بست سیگنال با سال ها تجربه ترید در این بازار، تخصصی ترین تحلیل ها را در مورد این بازار را ارائه می دهد و به صورت روزانه در کانال های سیگنال VIP پرسودترین سیگنال های بازار فیوچرز، اسپات و همچنین فارکس منتشر می شود. شما عزیزان می توانید گزارش سود ماهانه سیگنال های فیوچرز تیم ما را در مشاهده کرده و همچنین در صورت تمایل می توانید از سیگنال رایگان ما استفاده کنید تا با روند کار و میزان سود سیگنال ها آشنا شوید.

آموزش جامع مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک

معرفی و آموزش کاربردی مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک در بازار های مالی به همراه مثال واقعی و تکنیک های طلایی

جمع بندی

معاملات فیوچرز که به آن معاملات آتی نیز گفته می شود. یک نوع موافقت نامه است که بین خریدار و فروشنده بسته می شود، بسته به نوع صرافی که ترید در آن انجام می شود پرداخت مبلغ در ابتدا و یا در زمان تسویه انجام می گیرد. از ویژگی های مهم این نوع معالات مدیریت ریسک است که باید به آن توجه ویژه داشت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.