تجزیه و تحلیل روند


تجزیه و تحلیل روند و عوامل مؤثر بر کیفیت هوای مناطق شهری: مطالعه موردی کلان شهر اصفهان

سابقه و هدف: گسترش سریع و بدون کنترل سطح شهرها، افزایش ترافیک، بنگاه‌های صنعتی و سوخت‌های کم کیفیت و همچنین پارامترهای مورفولوژی شهری و شرایط اقلیمی از جمله عامل ­های مؤثر بر آلودگی هوا در منطقه­ های شهری محسوب می‌شوند. در ایران، کلان شهر اصفهان که سومین منطقه بزرگ شهری در سطح کشور است، با توسعه گسترده بنگاه ­های صنعتی، افزایش جمعیت و رشد سطح شهرها، آلودگی هوا افزایش یافته است. بنابراین به ­منظور یافتن عامل ­های تأثیرگذار بر روند تغییرات کیفیت هوا، تحلیل روند و ارزیابی رابطه بین پارامترهای کاربری زمین­ ها، توسعه صنعتی و وضعیت ترافیک با سنجه‌های آلودگی هوا مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش‌ها: به­ منظور ارزیابی روند با استفاده از داده‌های اندازه‌گیری شده دوره‌ای و روش‌های همبستگی و رگرسیون ساده غلظت هفت آلاینده هوا شامل PM2.5 ، PM10 ، CO ، SO2، NO ، NO2 وNOx به ­عنوان متغیرهای وابسته و پارامترهای هواشناسی، نوع کاربری زمین­ ها، توسعه صنایع و وسایل نقلیه به ­عنوان متغیرهای مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین در روش محاسباتی از نرم‌افزار SPSS برای آزمایش توزیع نرمال مجموعه داده‌ها شامل غلظت آلاینده‌های هوا و هواشناسی از سال 1387 تا 1394، در 10 ایستگاه سنجش آلودگی هوا و 3 ایستگاه هواشناسی در کلان شهر اصفهان استفاده شد.
نتایج و بحث: نتایج مطالعه نشان می‌دهد که میانگین سالانه غلظتPM (PM10 / PM2.5) ،NO و CO کاهش و میانگین سالانه غلظت SO2،NO2 و NOX افزایش می‌یابد. افزون بر این، میانگین سالانه بارش، دما و سرعت باد افزایش یافته در حالی که روند رطوبت نسبی در منطقه مورد مطالعه به­ طور قابل توجهی تغییر نمی‌کند. همچنین مشخص شد که روند وسعت مرکزهای اقامتی، آموزشی، تجاری، خدمات عمومی، کاربری حمل و نقلی و تعداد واحدهای صنعتی و وسایل نقلیه به ­طور قابل توجهی افزایش یافته است. اما میزان زمین­ های کشاورزی، فضای سبز و منطقه ­های صنعتی به ­طور قابل توجهی در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته است. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان می ­دهد که تغییر کاربری زمین­ های کشاورزی به منطقه ­های مسکونی و افزایش سرعت باد می‌تواند به­ عنوان دلایل روند کاهشیNO ، CO و ذرات معلق در منطقه مورد مطالعه باشد. افزون بر این، روند افزایش میزان حمل‌و‌‌نقل، می‌تواند مهمترین دلیل افزایش غلظت NO2 باشد. از طرف دیگر، با توجه به روند افزایشی انتشار گازهای NOX و همبستگی منفی معنی‌دار با وسعت فضای سبز و همبستگی مثبت با وسعت حمل و نقل و مناطق صنعتی و نتیجه مدل رگرسیون گام به گام می‌توان به این نتیجه رسید که کاهش سطح فضای سبز و افزایش وسعت 99.5 درصدی مناطق با کاربری حمل و نقل سبب افزایش غلظت NOX در منطقه مورد مطالعه می‌شود. افزون بر این، وسعت مرکزهای خدمات شهری موجب افزایش غلظت SO2 می‌شود و بین غلظت PM2.5 و SO2 نیز رابطه منفی وجود دارد (با افزایش غلظت SO2، غلظت PM2.5 افزایش می‌یابد).
نتیجه‌گیری: نکته قابل توجه این است که ارتباط بین سنجه‌های کیفیت هوا به ­عنوان متغیرهای وابسته با متغیرهای مستقل مورد بررسی در منطقه ­های شهری پیچیده است و مشخص نیست که کدام عامل یا پارامتر خاص مهمترین سناریوی آلودگی هوا در یک بافت شهری است. بنابراین هنور نیاز به انجام پژوهش‌های دقیق‌تری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.17351324.1401.20.2.8.9

عنوان مقاله [English]

Analyzing trend and factors affecting air quality in urban areas: a case study in Isfahan- metropolis, Iran

نویسندگان [English]

 • Sona Kebriaeezadeh 1
 • Jamal Ghodduosi 2
 • Ali Asghar Alesheikh 3
 • Reza Arjmandi 1
 • Seyed Alireza Mirzahosseini 4

1 Department of Management, Planning and Environmental Education, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Institute of Soil Conservation and Watershed Management, Agriculture Education and Extention of Institute of Jihad Agriculture, Tehran, Iran

3 Department of GIS Engineering, K.N.Toosi University of Technology, Tehran, Iran

4 Department of Environmental Engineering -Air Pollution, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Rapid and uncontrolled expansion of cities, increased traffic, industrial enterprises and low-quality fuels, as well as urban morphology parameters and climatic conditions are among the factors affecting air pollution in urban areas. In Iran, the metropolis of Isfahan, which is the third largest urban area in the country, has an increased air pollution due to the extensive development of industrial enterprises, and population and urban growth. Therefore, in order to find the factors affecting the trend of air quality changes, trend analysis and evaluation of the relationship between land use parameters, industrial development and traffic situation with air pollution indicators were studied.
Material and methods: In order to evaluate the trend using measured periodic data and simple correlation and regression methods of seven air pollutants including PM2.5, PM10, CO, SO2, NO, NO2 and NOX as dependent variables and meteorological parameters, type of land use, industry development and vehicles were analyzed as independent variables. Also, SPSS software was used to test the تجزیه و تحلیل روند normal distribution of data sets including the concentration of air pollutants and meteorology from 1387 to 1394, in 10 air pollution measuring stations and three meteorological stations in Isfahan metropolis.
Results and discussion: The results of the study show that the average annual concentration of PM (PM10 / PM2.5), NO and CO decreased and the average annual concentration of SO2, NO2 and NOXincreased. In addition, the average annual rainfall, temperature and wind speed increased while the trend of relative humidity in the study area did not change significantly. It was also found that the trend of residential, educational, commercial, public services, transportation and the number of industrial units and vehicles has increased significantly. However, the amount of agricultural land, green space and industrial areas has significantly decreased in the study area. The results of stepwise regression analysis showed that changing the use of agricultural land to residential areas and increasing wind speed may have caused the decreasing trend of NO, CO, and suspended particles in the study area. In addition, the increasing trend of transportation can be the most important reason for the increase in NO2 concentration. On the other hand, due to the increasing trend of NOX emissions and significant negative correlation with green space and positive correlation with transportation and industrial areas and the result of stepwise regression model, it can be concluded that reducing green space and an increase of 99.5% in the area of ​​transportation use increases the NOX concentration in the study area. In addition, the size of utility centers increases the concentration of SO2 and there is a negative relationship between the concentration of PM2.5 and SO2 (as the concentration of SO2 increases, the concentration of PM2.5 increases).
Conclusion: It is noteworthy that the relationship between air quality indicators as dependent variables with independent variables in urban areas is complex and it is not clear which specific factor or parameter is the most important scenario of air pollution in an urban context. Therefore, more detailed research is needed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Air pollutant
 • Meteorological parameters
 • Isfahan
مراجع

Aghaei. S., 2019. Systematic تجزیه و تحلیل روند analysis of air pollution emission in Isfahan due to urban transportation. Ms.C. Thesis. Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.

Aminpour. S., 2017. Evaluation of the axes of optimal development of green space in Isfahan using spatial models of thermal climate. Ms.C. Thesis. Islamic Azad University, Tehran Research Sciences Branch, Tehran, Iran.

Beckerman, B., Jerrett, M., Brook, J.R., Verma, D.K., Arain, M.A. and Finkelstein, M.M., 2008. Correlation of nitrogen dioxide with other traffic pollutants near a major expressway. Atmospheric Environment. 42(2), 275-290.

Brian Stone, J.R., 2008. Urban sprawl and air quality in large US cities. Journal of Environmental Management. 86, 688–698.

Edussuriya, P., Chan, A. and Malvin, A., 2014. Urban morphology and air quality in dense residential environment: correlation between morphological parameters and air pollution at street level. Journal of Engineering and Technology. 9(1), 64-80.

Han. S, Bian. H, Feng. Y, Liu. A, Li. X, Zeng. F and Zhang. X, 2011, Analysis of the Relationship between O3, NO and NO2 in Tianjin, China, Aerosol and Air Quality Research, 11, pp. 128–139.

Hoek. G, Beelen. R, de Hoogh. K, Vienneau. D, Gulliver. J, Fischer. P and Briggs. D, 2008, Review of land-use regression models to assess spatial vatiation of outdoor air pollution, Atmospheric Environment, 42, pp. 7561–7578.

Kassomenos. P.A, Vardoulakis .تجزیه و تحلیل روند S, Chaloulakou. A, Paschalidou. A.K, Grivas. G, Borge. R, Lumbreras.J, 2014, Study of PM10 and PM2.5 levels in three European cities: Analysis of intra and inter urban variations, Atmospheric Environment, Volume 87, pp. 153-163.

KebreyaeeZade. S, GheyratiArani. L, 2014, Study on Concentration of Suspended Particles in Different Parts of Tehran City during 2009- 2010, International Journal of Engineering Innovation & Research, 3(3), pp. 365-369.

Kondo. M.C, Mizes. C, Lee J and Burstyn. I, 2014, Black carbon concentrations in a goods-movement neighborhood of Philadelphia, PA. Environmental Monitoring and Assessment, 186(7), pp. 4605–4618.

Liu. B, Ma. Y, Gong. W, Zhang. M and Yang. J, 2018, Study of continuous air pollution in winter over Wuhan based on ground-based and satellite observations, Atmospheric Pollution Research, 9 (1), pp. 156–165.

Lin. M, Tao. J, Chan. C-Y, Cao. J, Zhang. Z – S, Zhu. L – H and Zhang .R- J, 2012, Regression Analyses between Recent Air Quality and Visibility Changes in Megacities at Four Haze Regions in China, Aerosol and Air Quality Research, 12(6), pp. 1049–1061.

Liu. S.V, Chen .F.-L and Xue. J, 2017, Evaluation of Traffic Density Parameters as an Indicator of Vehicle Emission-Related Near-Road Air Pollution: A Case Study with NEXUS Measurement Data on Black Carbon. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14, p.1581.

Lotfi. S, Mousavian Hejazi. S,Hosseini pooya. A, Salehzaheh. S. J, 2017, Systematic analysis of factors causing urban environmental pollutants in Isfahan and its effects, research project of Isfahan Municipality and Isfahan University of Technology.

Lyu. W, Li. Y, Guan. D, Zhao. H, Zhang. Q, Liu. Z, 2016, Driving forces of Chinese primary air pollution emissions: an index decomposition analysis, Journal of Cleaner Production, 133, pp. 136-144.

Mohammadi. N, Khaled Zarrofchi. B, Shakeri. M, Shaker khatibi,. M, Fatehifar. A and Mahmudian. A, 2017, Analysis of the Relationship between Surface Ozone and Nitrogen oxides in the City of Tabriz Air, Civil Engineering and Environment Journal, 47(86), pp. 107-114.

Noorpour. A, Feyz. S.M.A, 2014, Determination of Spatial and Temporal Variations of Sulfur dioxide, Nitrogen dioxide Pollutants and Various Suspended Particles using GIS Techniques in the City of Tehran, Journal of Environmental Studies, 40( 3), pp. 738-723.

Ramezanian Bozorg. R, Abadi. G, Mohammad. A, Moattar. F, 2019, Development of a strategic plan through SWOT analysis to control traffic-borne air pollutants using CALINE4 model, International Journal of Human Capital in Urban Management, 4(2), pp. 133-144.

Roorda-Knape. M.C, Janssen. N.A.H, de Hartog. J, van Vliet. P.H.N, Harssema. H and Brunekreef. B, 1998. Air pollution from traffic in city districts near major motorways, Atmospheric Environment, 32(11), pp. 1921–1930.

Singh. A, Bloss. W. J. and D. Pope. F, 2017, 60 years of UK visibility measurements: impact of meteorology andatmospheric pollutants on visibility, Atmospheric Chemistry and Physics, 17, pp. 2085–2101.

Vafa-Arani. H, Jahani. S, Dashti. H, Heydari. J, Moazen. S, 2014, A system dynamics modeling for urban air pollution: A case study of Tehran, Iran, Transportation Research Part D: Transport and Environment, 31, 21-36.

Vanderstraeten. P, Forton. M, Brasseur. O and Offer. Z.Y, 2011, Black carbon instead of particle mass concentration as an indicator for the traffic related particles in the Brussels capital region, Journal of Environmental Protection, 2, pp. 525–532.

Watson. J.G, 2002, Visibility: Science and Regulation. Journal of the Air & Waste Management Association, 52, pp. 628–713.

Zhang. K and Batterman. S, 2010, Near-road air pollutant concentrations of CO and PM2.5: A comparison of MOBILE6.2/CALINE4 and generalized additive models.Elsevier, Atmospheric Environment, 44, pp. 1740-1748.

تجزیه و تحلیل روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی دشت مازندران با استفاده از روش اسپیرمن

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 6 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله تجزیه و تحلیل روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی دشت مازندران با استفاده از روش اسپیرمن

چکیده مقاله :

بررسی روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی در برنامه ریزی و مدیریت پایدار منابع آب در هر منطقه از اهمیت فراوانی برخوردار است .در این پژوهش تجزیه و تحلیل روند تغییرات کیفی آبزیرزمینی را در 42 ایستگاه پیزومتری در منطقه دشت مازندران در دوره آماری 9838 9831 با آزمون ناپارامتری اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفت.متغییر های هیدروژئوشیمیایی مورد بررسی -شامل مجموع کاتیون ها، مجموع آنیون ها، PH ، TH ، EC ، Na+ ، تجزیه و تحلیل روند So42- ، Na ، Mg2+ ، TDS ، SAR ، Ca2+ ، K+ ، Cl- و HCO-3 است .برای هر سری زمانی ،شیب خط روند با استفاده ازروش تخمین گر Sen محاسبه شده است.یافته های پژوهش نشان داد که شیب خط روند تغییرات غلظت تمام متغیرهای کیفئ آب زیرزمینی ،در 28 درصد از متغییرها روبه کاهش ودر 73 درصدازمتغییرها رو به افزایش است . شدیدترین روند مثبت با آماره Z 3/92 ( مربوط به یون سولفات بوده است که در ایستگاه درویش خیل بابل در ناحیه شرقی تجربه شده است. نتایج حاکی از افزایش (غلظت مواد شیمیایی و افت کیفی آب چاه های دشت مازندران درتمام ایستگاههای پیزومتری وجوددارد

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا ICCAU01_0471 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

دهقانی، رضا و کاکی، مهری،1392،تجزیه و تحلیل روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی دشت مازندران با استفاده از روش اسپیرمن،کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری،تبریز،https://civilica.com/doc/272509


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1392، دهقانی، رضا؛ مهری کاکی )
برای بار دوم به بعد: ( 1392، دهقانی؛ کاکی )تجزیه و تحلیل روند
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  [ مقاله کنفرانسی ]
 • Elci, A., Polat, R. (2010) Assessment of the statistical significance .
 • _ _ _ _ _ _ _ _ water qualities .
 • Ketata, M., Hamzaoui, F., Gueddari, M., Bouhila, R. and Riberio, .
 • Houben, G., Tunnermeier, T., Eqrar, N. and Himmelsbach, T. (2009). .
 • Sen P.K. 1968. Estimates of the regression coefficient based on .
 • Yue S, Pilon P, Cavadias G. 2002a. Power of the .
 • International Conference _ Civil Enginee Architecture & Urban Sustainable Develop .

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

تجزیه و تحلیل روند کمی و کیفی آب رودخانه های استان آذربایجان شرقی با روشهای ناپارامتری

نام خانوادگی: قزل سفلو نام: مجتبی عنوان پایان نامه: تجزیه و تحلیل روند کمی و کیفی آب رودخانه های استان آذربایجان شرقی با روشهای ناپارامتری استاد راهنما: دکتر یعقوب دین پژوه استاد مشاور: دکتر محمدعلی قربانی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی گرایش: مهندسی منابع آب دانشگاه: تبریز دانشکده: کشاورزی تاریخ فارغ التحصیلی: بهمن 1389 تعداد صفحات: 165 کلید واژه: مان-کندال ، خودهمبستگی ، روند ، تخمین گر شیب sen ، کیفیت آب ، رودخانه ، دبی جریان. چکیده: در این مطالعه روند جریان آب رودخانه های استان آذربایجان شرقی در سه مقیاس ماهانه ، فصلی و تجزیه و تحلیل روند سالانه مورد آزمون واقع شد. همچنین روند تغیرات کیفی آب این رودخانه ها مورد بررسی واقع گردید. روش مورد استفاده آزمون ناپارامتری مان-کندال اصلاح شده (با حذف کامل اثر ساختار خودهمبستگی داده ها) بود. سه سطح معنی داری 1% ، 5% و 10% در نظر گرفته شد. برای این منظور از اطلاعات ده ایستگاه هیدرومتری در دوره آماری 1387-1362 استفاده شد. شیب خط روند با روش تخمین گر sen تخمین زده شد. روند تغییرات سیزده پارامتر کیفی آب به شرح ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، درصد سدیم، مجموع آنیون ها و مجموع کاتیون ها مورد بررسی واقع شد. نتایج نشان داد که در مقیاس سالانه 40 درصد ایستگاه ها دارای روند جریان آب منفی معنی دار (1/0> p) بودند. درمقیاس فصلی بیشترین روند منفی جریان آب تجزیه و تحلیل روند متعلق به فصل پاییز بود. در این فصل حدود 70 درصد ایستگاه ها روند نزولی معنی داری(1/0 p<) را تجربه کرده اند. در مقیاس ماهانه روند جریان اکثر ایستگاه ها منفی بود. نتایج بررسی روند متغیرهای کیفی آب نشان داد که در ایستگاه هایی که روند جریان آب منفی بود غلظت اکثر عناصر کیفی آب دارای روند مثبت معنی دار بوده است. در حالت کلی نتایج نشان داد که جریان آب رودخانه های استان آذربایجان شرقی از نظر کمی روند نزولی داشته و کیفیت آب نامطلوب تر شده است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل روند تغییرات زمانی جریان رودخانه های استان آذربایجان شرقی

هدف این مطالعه تجزیه و تحلیل روند جریان رودخانه­های استان آذربایجان شرقی در سه مقیاس زمانی ماهانه، فصلی و سالانه با روش های ناپارامتری می باشد. برای این منظور از اطلاعات داده­های دبی ده ایستگاه هیدرومتری (1387-1362) و از آزمون مان کندال پس از حذف همه اثر ضرایب خودهمبستگی معنی دار استفاده شد. به منظور تخمین شیب خط روند از روش تخمین گر سن1 استفاده شد. نتایج نشان داد که 30 درصد ایستگاه ها، در مقیا.

تحلیل روند تغییرات زمانی جریان رودخانه های استان آذربایجان شرقی

هدف این مطالعه تجزیه و تحلیل روند جریان رودخانه­های استان آذربایجان شرقی در سه مقیاس زمانی ماهانه، فصلی و سالانه با روش های ناپارامتری می باشد. برای این منظور از اطلاعات داده­های دبی ده ایستگاه هیدرومتری (1387-1362) و از آزمون مان کندال پس از حذف همه اثر ضرایب خودهمبستگی معنی دار استفاده شد. به منظور تخمین شیب خط روند از روش تخمین گر سن1 استفاده شد. نتایج نشان داد که 30 درصد ایستگاه ها، در مقیا.

پایش روند بیابان‌زایی با تجزیه و تحلیل اطلاعات کمی و تجزیه و تحلیل روند کیفی معیارهای آب و اقلیم (بیابان‌های ساحلی جنوب شرق ایران)

یکی از بحران‌های بوم شناختی (اکولوژیک) جهان امروزه ، پدیدة بیابان‌زایی است و برای مهار آن در موقعیت منطقه‌ای و جهانی نیاز به شناخت و درک صحیح از عوامل و فرایندهای بیابانی شدن اراضی است. پایش در مدیریت جامع به‌ معنای جمع‌آوری و ذخیره نظام‌مند داده‌ها و اطلاعات از فعالیت‏ها به منظور ارزیابی و گزارش‌دهی از شرایط کلی محدوده مورد نظر. در این پژوهش با بهره‌گیری از مدل IMDPA و روش‌های AHP و GIS پایش ر.

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ .

تحلیل روند تغییرات کمی و کیفی رودخانه قزل اوزن

اهمیت آب در تمام جنبه های زندگی انسان، گیاهان و جانوران واضح و غیر قابل انکار است. آب با کیفیت مناسب برای مصارف روزمره، یکی از پرارزش ترین منابع طبیعی است که متاسفانه به علل رشد بی رویه جمعیت در کشورهای در حال توسعه و مناطق خشک و نیمه خشک و پدیده صنعتی شدن و شهری شدن جوامع انسانی کمیاب شده است. لذا یکی از چالش های مهم در جهان کنونی رقابت برای دسترسی به منابع آب می باشد. تغییرات آب و هوایی، توسع.

تجزیه و تحلیل کلان روند صنعت و فعالیت ها به انگلیسی | معادل تجزیه و تحلیل کلان روند صنعت و فعالیت ها به انگلیسی

ترجمه تخصصی مدیریتی

ظرف مدت کمتر از 10 دقیقه با شما تماس میگیریم
فایلهای pdf, doc, docx, و عکس قابل ارسال هستند.

نمونه ترجمه مدیریتی

کلمات مشابه

تجزیه

تحلیل

حالات

اثرات

تجزیه

تحلیل

فعالیت

تجزیه

تجزیه

تحلیل

تجزیه

بازترکیب

تجزیه

تجزیه

وتحلیل

تجزیه

تحلیل

هزینه

بازاریابی

توزیع

تجزیه

تحلیل

اعتبار

تجزیه

بی‌هوازی

تجزیه

وتحلیل

تجزیه

تحلیل

عناصر

متشکله

تحلیل

سیستم

تحلیل

تفاوت‌های

فرآیندها

نمودار

تجزیه

وتحلیل

وظایف

فرمها

تحلیل

نتایج

تحلیل

تجزیه

وتحلیل

کامپیوتری

تحلیل

سر‌به‌سر

تحلیل

گرانش

دیفرانسیلی

فعالیت

بردار

فعالیت

جریان

فعالیتهای

عملیاتی

فعالیت

انتظار

سالانه

اعلامیه

اوراق

بهادار

کارگزار

قیمتی

متفاوت

معامله

فعالیتی

غیرقانو

انتظار

فعالیت

استقرار

مبنای

فعالیت

مبنای

فعالیت

انتظار

فعالیت

نمودار

فعالیت

چندگانه

فعالیت

تبلیغاتی

فعالیت

شرکتهای

فعالیت

متنوع

برآورد

فعالیت

فعالیت

ادغام

فعالیت

اقتصادی

استقرار

مبنای

فعالیت‌ها

تخمین

منابع

فعالیت

افتادن

فعالیت

مبنای

فعالیت

 • برای ترجمه مقاله ت یک بار هزینه کن.
 • نیازی نیست پس از ترجمه یک مرتبه هم هزینه ویرایش کنی.
 • ترجمه با کیفیت بدون نیاز به ویرایش و بدون مشابهت
 • ترجمه طلائی، نقره ای و برنزی رو فراموش کن.
 • درصد مشابهت مقاله ت بالاست؟
 • ژورنال ایراد پلاجیاریزم گرفته از مقاله ت؟
 • بازنویسی مقاله بدون تغییر در مفهوم و معنای متن
 • میشه همراه با کاهش درصد مشابهت، کل مقاله رو هم ویرایش کنی
 • مقاله ت به دلیل ایرادات نگارشی برگشت خورده؟
 • قبل از سابمیت مقاله، کیفیت نگارش مقاله ت رو رایگان بررسی کن
 • ویرایش نیتیو مقاله، با ضمانت دائمی و باکیفیت
 • ویرایش طلائی، نقره ای و برنزی رو فراموش کن

دیکشنری تخصصی لبخند

دیکشنری تخصصی لبخند حاصل تجربه چندین ساله ما در زمینه ترجمه در رشته های تخصصی متفاوت و تلاش برای یافتن بهترین معادلها برای اصطلاحات تخصصی است. همچنین، تلاش میکنیم اشتباهات مصطلح را که در طول زمان در زبان فارسی و در نتیجه ترجمه های غلط رایج شده اند اصلاح کنیم. این مجموعه لغت در طول زمان تکمیل تر خواهد شد.

معادل تجزیه و تحلیل کلان روند صنعت و فعالیت ها به انگلیسی | به تجزیه و تحلیل کلان روند صنعت و فعالیت ها تو انگلیسی چی میگن | انگلیسیه تجزیه و تحلیل کلان روند صنعت و فعالیت ها | انگلیسی تجزیه و تحلیل کلان روند صنعت و فعالیت ها چی میشه؟ | تجزیه و تحلیل کلان روند صنعت و فعالیت ها به انگلیسی | تجزیه و تحلیل کلان روند صنعت و فعالیت ها in English | how do they say تجزیه و تحلیل کلان روند صنعت و فعالیت ها in English?

ترجمه تخصصی لبخند جهت ارائه خدمات و تجربه ای بهتر به شما، از کوکی استفاده می کند.

تجزیه و تحلیل روند

یکی از شیوه‌های اصلی تحلیل‌گران مالی در ارزیابی شرکت‌ها، استفاده از صورت‌های مالی است. در تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، وضعیت سودآوری، ریسک مالی، وضعیت تولید و فروش، وضعیت بدهی و حاشیۀ سود شرکت به طور کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد .

ذینفعان شرکت اعم از سهامداران، بستانکاران و افراد طرف معامله با شرکت می‌توانند با استفاده از تجزیه و تحلیل‌های انجام شده بر روی صورت‌های مالی یک شرکت، تصمیم مناسبی در رابطه با سهام شرکت مورد نظر اخذ کنند. اگر ریسک مالی شرکت، زیاد باشد سهامداران ممکن است اقدام به فروش سهام خود کنند و یا بستانکاران سعی می‌کنند اعتبار کمتری به شرکت بدهند و یا به علت ریسک بالای شرکت، بازدهی بیشتری را طلب کنند. تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی به دو گروه تجزیه و تحلیل افقی و تجزیه و تحلیل عمودی تقسیم می‌شود. در ادامه، تجزیه و تحلیل به روش افقی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تجزیه و تحلیل افقی:

این نوع تجزیه و تحلیل، اطلاعات صورت‌های مالی را برای چند دورۀ مالی بر مبنای اطلاعات سال پایه بیان می‌کند و موفقیت در هر دورۀ مالی با مقایسۀ اطلاعات سنوات قبل بررسی می‌شود این روش به دو دستۀ صورت‌های مالی مقایسه‌ای و بررسی روند تقسیم می‌شود .

الف. صورت‌های مالی مقایسه‌ای:

به تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی در دو دورۀ متوالی اطلاق می‌شود، تحلیل‌گران مالی تغییر مطلق ارقام صورت‌های مالی و همچنین درصد تغییر از یک سال به سال دیگر را محاسبه می‌کنند، بدین ترتیب اطلاعات جامع‌تری از صورت‌های مالی استخراج می‌شود.

ب. بررسی روند:

در این بررسی، روند اقلام مهم مندرج در صورت‌های مالی با مبنا قرار دادن سال پایه بررسی می‌شود به همین دلیل واحدهای تجاری در اغلب موارد، ارقام مقایسه‌ای برای دوره‌های متوالی ٥ تا ١٠ ساله را ارائه می‌کنند. این تجزیه و تحلیل، اهمیت بیشتری از تحلیل صورت‌های مالی مقایسه‌ای در دو دورۀ متوالی دارد، زیرا دوره‌های بیشتر، روند ارقام را بهتر منعکس می‌کند. تغییر از یک دورۀ مالی به دورۀ مالی بعد، ممکن است الزاماً بخشی از یک روند کلی محسوب نشود زیرا ممکن است این تغییر در شرایط غیرعادی اقتصادی با وقوع چند رویداد غیر مکرر ایجاد شده باشد. مثلاً افزایش قابل ملاحظه در سود هر سهم سال جاری ممکن است ناشی از فروش اوراق بهاداری باشد که چند سال قبل خریداری شده است. این افزایش ممکن است که تجزیه و تحلیل روند در سال‌های آتی تکرار نگردد لذا مقایسۀ سود خالص در یک دورۀ ٥ ساله این حقیقت را که افزایش سود در سال جاری در روال عادی عملیات نبوده است آشکار می‌نماید.

مثال: صورت سود و زیان پنج سال شرکت X از سال ١٣٧٢ تا ١٣٧٦ به صورت زیر است:

تجزیۀ و تحلیل صورت سود و زیان مقایسه‌ای سال‌های ١٣٧٥ و ١٣٧٦ به شرح زیر است:

بررسی روند صورت سود و زیان پنج سال شرکت X به شرح زیر است:

پس از انجام تجزیه و تحلیل فوق، حداقل سه سوال زیر قابل طرح است:

 • چرا سطح درآمد حاصل از فروش پس از چند سال رشد، ناگهان کاهش یافته است؟
 • چرا سود خالص در سال ١٣٧٦ شدیداً کاهش یافته است؟
 • چرا هزینۀ بهره در سال ١٣٧٦ به طور چشم‌گیری افزایش یافته است؟

در تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی هنگامی که از درصدیابی استفاده ‌می‌شود باید توجه داشت که اگر ارقام سال پایه کوچک باشد، تغییرات آتی مانده‌ها از نظر درصدی بسیار زیاد ُجلوه خواهد کرد، در این صورت بهتر است از تغییرات ریالی ارقام استفاده شود، مثلا هزینۀ بهره در سال ١٣٧٦ نسبت به ١٣٧٢ به ٢٦١% رسیده است که علت آن کوچک بودن مبلغ هزینۀ بهره در سال ١٣٧٣ است.

در این مطلب، روش تجزیه و تحلیل افقی به عنوان یکی از روش‌های تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی مورد بررسی قرار گرفت در مطالب بعدی سایر روش‌های تجزیه و تحلیل معرفی خواهد شد.

savad mali

سنجش آنلاین سواد مالی

موسسۀ حسابداران رسمی آمریکا سواد مالی را توانایی ارزیابی و مدیریت مؤثر امور مالی شخصی به منظور تصمیم‌گیری‌های عاقلانه در جهت رسیدن به اهداف زندگی و دستیابی به وضعیت مالی خوب تعریف کرده است. آکادمی مالی امید با طراحی آزمون‌های تعیین سطح، امکان سنجش دانسته‌های مالی کاربران را در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته فراهم آورده است. متقاضیان با شرکت در این آزمون، طبق نمرۀ اخذ شده، گواهینامه دریافت می‌کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.