ماشین حساب باینری


تعداد ارقام مختلف مورد استفاده در سیستم موقعیتی نام سیستم اعداد را تعیین می کند و نامیده می شود اساس -ام سیستم اعداد

سیستم اعداد باینری تبدیل اعداد از یک سیستم اعدادی به سیستم اعداد دیگر به صورت آنلاین تبدیل عدد 121 از سیستم اعداد اعشاری

با کمک این ماشین حساب آنلاین می توانید اعداد کامل و کسری را از یک سیستم اعداد به سیستم دیگر تبدیل کنید. یک راه حل دقیق با توضیحات ارائه شده است. برای ترجمه، شماره اصلی را وارد کنید، پایه پایه پایه شماره پایه را تنظیم کنید، پایه پایه را که می خواهید شماره را به آن ترجمه کنید تنظیم کنید و روی دکمه "Translate" کلیک کنید. برای قسمت تئوری و مثال های عددی به زیر مراجعه کنید.

نتیجه قبلاً دریافت شده است!

تبدیل اعداد کامل و کسری از یک سیستم عددی به هر سیستم دیگر - تئوری، مثال ها و راه حل ها

سیستم اعداد موقعیتی و غیر موقعیتی وجود دارد. سیستم اعداد عربی که ما در آن استفاده می کنیم زندگی روزمره، موضعی است، اما رومن نیست. در سیستم‌های عددی موقعیتی، موقعیت یک عدد به طور منحصربه‌فرد بزرگی عدد را تعیین می‌کند. بیایید با استفاده از عدد اعشاری 6372 به عنوان مثال به این نگاه کنیم. بیایید با شروع از صفر این عدد را از راست به چپ بشماریم:

سپس عدد 6372 را می توان به صورت زیر نمایش داد:

6372 = 6000 + 300 + 70 + 2 = 6 · 10 3 + 3 · 10 2 + 7 · 10 1 + 2 · 10 0.

عدد 10 سیستم اعداد را تعریف می کند (در این مورد 10 است). مقادیر موقعیت عدد داده شده به عنوان درجه در نظر گرفته می شود.

عدد اعشاری واقعی 1287.923 را در نظر بگیرید. بیایید آن را با شروع از موقعیت صفر عدد از نقطه اعشار به سمت چپ و به راست شماره گذاری کنیم:

سپس عدد 1287.923 را می توان به صورت زیر نشان داد:

1287.923 = 1000 + 200 + 80 + 7 + 0.9 + 0.02 + 0.003 = 1 · 10 3 + 2 · 10 2 + 8 · 10 1 + 7 · 10 0 + 9 · 10 -1 + 2 + 2 · 10 10 -3.

به طور کلی، فرمول را می توان به صورت زیر نشان داد:

C n س n + C n-1 س n-1 + . + C 1 س 1 + D 0 s 0 + D -1 s -1 + D -2 s -2 + . + D -k s -k

که در آن Ц n یک عدد صحیح در موقعیت است n، Д -k - عدد کسری در موقعیت (-k)، س- سیستم شماره

چند کلمه در مورد سیستم های اعداد اعداد در سیستم اعداد اعشاری از ارقام زیادی تشکیل شده است (0،1،2،3،4،5،6،7،8،9)، در سیستم اعداد هشتگانه - از مجموعه ای از اعداد (0،1، 2،3،4،5،6،7)، در سیستم اعداد باینری - از مجموعه ارقام (0،1)، در سیستم اعداد هگزادسیمال - از مجموعه اعداد (0، 1،2،3،4،5،6، 7،8،9، A، B، C، D، E، F)، که در آن A، B، C، D، E، F با اعداد 10،11 مطابقت دارد. اعداد، 12،13،14،15 در سیستم های اعداد مختلف ارائه شده است.

میز 1
نشانه گذاری
10 2 8 16
0 0 0 0
1 1 1 1
2 10 2 2
3 11 3 3
4 100 4 4
5 101 5 5
6 110 6 6
7 111 7 7
8 1000 10 8
9 1001 11 9
10 1010 12 آ
11 1011 13 ب
12 1100 14 سی
13 1101 15 دی
14 1110 16 E
15 1111 17 اف

تبدیل اعداد از یک سیستم اعداد به سیستم دیگر

برای تبدیل اعداد از یک سیستم اعداد به سیستم دیگر، ساده ترین راه این است که ابتدا عدد را به سیستم اعداد اعشاری تبدیل کنید و سپس از سیستم اعداد اعشاری، آن را به سیستم اعداد مورد نیاز ترجمه کنید.

تبدیل اعداد از هر سیستم عددی به سیستم اعداد اعشاری

با استفاده از فرمول (1)، می توانید اعداد را از هر سیستم عددی به سیستم اعداد اعشاری تبدیل کنید.

مثال 1. عدد 1011101.001 را از نماد دودویی (SS) به SS اعشاری تبدیل کنید. راه حل:

1 2 6 + 0 2 5 + 1 · 2 4 + 1 · 2 3 + 1 · 2 2 + 0 · 2 1 + 1 2 0 + 0 2 -1 + 0 2 -2 + 1 2 -3 = 64 + 16 + 8 + 4 + 1 + 1/8 = 93.125

مثال2. 1011101.001 را از سیستم اعداد هشتگانه (SS) به SS اعشاری تبدیل کنید. راه حل:

مثال 3 . عدد AB572.CDF را از پایه هگزادسیمال به SS اعشاری تبدیل کنید. راه حل:

اینجا آ 10 جایگزین شد، ب- ساعت 11 سی- در ساعت 12، اف- تا 15

تبدیل اعداد از سیستم اعداد اعشاری به سیستم عددی دیگر

برای تبدیل اعداد از سیستم اعداد اعشاری به سیستم اعداد دیگر، باید قسمت صحیح عدد و قسمت کسری عدد را جداگانه ترجمه کنید.

کل قسمت از SS اعشاری به سیستم اعداد دیگری منتقل می شود - با تقسیم متوالی کل قسمت عدد بر پایه سیستم اعداد (برای یک SS باینری - بر 2، برای یک SS 8 ساله - بر 8، برای 16-ary - در 16، و غیره) ) تا زمانی که یک باقیمانده کامل، کمتر از CC پایه به دست آید.

مثال 4 . بیایید عدد 159 را از SS اعشاری به SS باینری تبدیل کنیم:

159 2
158 79 2
1 78 39 2
1 38 19 2
1 18 9 2
1 8 4 2
1 4 2 2
0 2 1
0

همانطور که از شکل مشاهده می شود. 1، عدد 159 وقتی بر 2 تقسیم می شود، ضریب 79 و باقیمانده 1 را می دهد. علاوه بر این، عدد 79 وقتی بر 2 تقسیم می شود، ضریب 39 و باقیمانده 1 و غیره را می دهد. در نتیجه، با ساختن یک عدد از باقیمانده تقسیم (از راست به چپ)، عدد را در SS باینری بدست می آوریم: 10011111 . بنابراین می توانیم بنویسیم:

159 10 =10011111 2 .

مثال 5 . بیایید عدد 615 را از SS اعشاری به SS هشتی تبدیل کنیم.

615 8
608 76 8
7 72 9 8
4 8 1
1

هنگام تبدیل یک عدد از SS اعشاری به SS هشتی، باید عدد را به ترتیب بر 8 تقسیم کنید تا زمانی که باقیمانده کامل کمتر از 8 به دست آید. عدد را در SS octal دریافت می کنیم: 1147 (شکل 2 را ببینید). بنابراین می توانیم بنویسیم:

مثال 6 . عدد 19673 را از اعشار به SS هگزادسیمال تبدیل کنید.

19673 16
19664 1229 16
9 1216 76 16
13 64 4
12

همانطور که از شکل 3 مشاهده می شود، با تقسیم متوالی 19673 بر 16، مابقی 4، 12، 13، 9 را به دست آوردیم. در سیستم هگزادسیمال، عدد 12 مربوط به C و عدد 13 مربوط به D است. بنابراین، ما عدد هگزادسیمال 4CD9 است.

برای تبدیل کسرهای اعشاری صحیح (یک عدد واقعی با یک عدد صحیح صفر) به پایه s، این عدد باید به صورت متوالی در s ضرب شود تا زمانی که در قسمت کسری یک صفر خالص به دست آید، در غیر این صورت تعداد ارقام لازم را بدست آوریم. اگر در حین ضرب، عددی با جزء صحیح متفاوت از صفر به دست آید، این قسمت صحیح در نظر گرفته نمی شود (به ترتیب به نتیجه اضافه می شوند).

بیایید با مثال موارد فوق را در نظر بگیریم.

مثال 7 . عدد 0.214 را از اعشاری به SS باینری تبدیل کنید.

ماشین حساب باینری
0.214
ایکس 2
0 0.428
ایکس 2
0 0.856
ایکس 2
1 0.712
ایکس 2
1 0.424
ایکس 2
0 0.848
ایکس 2
1 0.696
ایکس 2
1 0.392

همانطور که از شکل 4 مشاهده می شود، عدد 0.214 به صورت متوالی در 2 ضرب می شود. اگر حاصل ضرب یک عدد غیرصفر با یک قسمت صحیح باشد، آنگاه قسمت صحیح جداگانه (در سمت چپ عدد) نوشته می شود و عدد با یک عدد صحیح صفر نوشته می شود. اگر هنگام ضرب عددی با جزء صحیح صفر به دست آید، در سمت چپ آن صفر نوشته می شود. روند ضرب تا زمانی ادامه می یابد که در قسمت کسری یک صفر خالص به دست آید یا تعداد ارقام لازم به دست آید. با نوشتن اعداد پررنگ (شکل 4) از بالا به پایین، عدد مورد نیاز را در سیستم اعداد باینری بدست می آوریم: 0. 0011011 .

بنابراین می توانیم بنویسیم:

0.214 10 =0.0011011 2 .

مثال 8 . بیایید عدد 0.125 را از سیستم اعداد اعشاری به SS باینری تبدیل کنیم.

0.125
ایکس 2
0 0.25
ایکس 2
0 0.5
ایکس 2
1 0.0

برای تبدیل عدد 0.125 از SS اعشاری به باینری، این عدد به ترتیب در 2 ضرب می شود. در مرحله سوم، 0 شد. بنابراین نتیجه زیر به دست آمد:

مثال 9 . بیایید عدد 0.214 را از اعشار به SS هگزادسیمال تبدیل کنیم.

0.214
ایکس 16
3 0.424
ایکس 16
6 0.784
ایکس 16
12 0.544
ایکس 16
8 0.704
ایکس 16
11 0.264
ایکس 16
4 0.224

به دنبال مثال های 4 و 5، اعداد 3، 6، 12، 8، 11، 4 را به دست می آوریم. اما در SS هگزادسیمال، اعداد 12 و 11 با اعداد C و B مطابقت دارند. بنابراین، داریم:

0.214 10 = 0.36C8B4 16.

مثال 10 . تبدیل اعشاری به اعشاری SS 0.512.

0.512
ایکس 8
4 0.096
ایکس 8
0 0.768
ایکس 8
6 0.144
ایکس 8
1 0.152
ایکس 8
1 0.216
ایکس 8
1 0.728

0.512 10 =0.406111 8 .

مثال 11 . تبدیل عدد 159.125 از اعشاری به باینری SS. برای این کار، قسمت صحیح عدد (مثال 4) و قسمت کسری عدد (مثال 8) را جداگانه ترجمه می کنیم. علاوه بر این، با ترکیب این نتایج، به دست می آوریم:

159.125 10 =10011111.001 2 .

مثال 12 . تبدیل عدد 19673.214 از اعشاری به SS هگزادسیمال. برای این کار، قسمت صحیح عدد (مثال 6) و قسمت کسری عدد (مثال 9) را جداگانه ترجمه می کنیم. علاوه بر این، با ترکیب این نتایج، به دست می آوریم.

هدف، واقعگرایانه.مطالعه روش ها و تمرین مهارت های انتقال اعداد از یک سیستم اعداد موقعیتی به سیستم دیگر.

تعداد ارقام مختلف مورد استفاده در سیستم موقعیتی نام سیستم اعداد را تعیین می کند و نامیده می شود اساس -ام سیستم اعداد

هر عدد N در سیستم اعداد موقعیتی با یک ریشه را می توان به صورت چند جمله ای از پایه نشان داد :

جایی که
- عدد، - ارقام عدد (ضرایب در درجه ),- پایه سیستم اعداد ( >1).

اعداد به صورت دنباله ای از اعداد نوشته می شوند:

.
، یک نقطه در دنباله، قسمت صحیح عدد را از قسمت کسری جدا می کند (ضرایب در توان های غیر منفی، از ضرایب در توان های منفی). اگر عدد یک عدد صحیح باشد (بدون نماهای منفی) نقطه ماشین حساب باینری حذف می شود.

در سیستم های کامپیوتری از سیستم های اعداد موقعیتی با پایه غیر اعشاری استفاده می شود: باینری، اکتال، هگزا دسیمال.

اساس سخت افزار کامپیوتر مبتنی بر عناصر دو موقعیتی است که تنها در دو حالت می توانند باشند. که یکی از آنها با 0 نشان داده می شود و دیگری - 1. بنابراین، کامپیوتر اصلی حسابی-منطقی یک سیستم اعداد باینری است.

سیستم اعداد باینریدو رقم استفاده می شود: 0 و 1. در سیستم باینری، هر عددی را می توان به صورت زیر نشان داد:
.
، جایی که یا 0 یا 1

این ورودی مربوط به مجموع توان های عدد 2 است که با ضرایب مشخص شده گرفته شده است:

سیستم اعداد هشتگانههشت رقم استفاده می شود: 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. در رایانه به عنوان یک عدد کمکی برای ضبط اطلاعات به صورت اختصاری استفاده می شود. سه رقم دودویی (سه گانه) برای نشان دادن یک رقم در سیستم هشتی استفاده می شود (جدول 1 را ببینید).

سیستم اعداد هگزادسیمال 16 رقم برای نمایش اعداد استفاده می شود. ده رقم اول این سیستم با اعداد از 0 تا 9 و شش رقم مهم با حروف لاتین مشخص می شوند: A (10)، B (11)، C (12)، D (13)، E ( 14)، F (15). سیستم هگزادسیمال مانند اکتال برای ثبت اطلاعات به صورت اختصاری استفاده می شود. برای نشان دادن یک رقم از سیستم اعداد هگزا دسیمال، از چهار رقم باینری (تتراد) استفاده می شود (جدول 1 را ببینید).

چگونه ماشین حساب دو عدد را با هم جمع می کند؟

چگونه ماشین حساب دو عدد را با هم جمع می کند؟

تا کنون به آنچه که در داخل یک ماشین حساب اتفاق می‌افتد توجه کرده اید؟ واقعا چگونه ماشین حساب دو عدد را می‌گیرد و آنها را به عدد سوم تبدیل می‌کند؟ در این مقاله قصد داریم به صورت خلاصه این عمل را شرح دهیم. با ما همراه باشید.

چگونگی نمایش اعداد باینری

چگونه ماشین حساب دو عدد را با هم جمع می کند؟

انسانها بر روی اعداد با فرمت اعشاری (اعداد 0-9) به طور عمده کار می‌کنند، اعتقاد بر این است که ما ده انگشت داریم که با آن حساب و کتاب می‌کنیم. اما اعداد مورد استفاده برای نوشتن مقادیر اعدادی اختیاری هستند.

فرض کنید شما یک کیسه سکه دارید و می‌خواهید به من بگویید که ارزش آنها چقدر است. شما می توانید به کیسه اشاره کنید، من می توانم به آن نگاه کنم، و اگر سکه های زیادی را ببینم، نتیجه می گیرم که شما ثروتمند هستید. اما اگر من آنجا نبودم که به کیسه نگاه کنم چه؟ اگر 19 سکه در آن وجود داشته باشد، می توانید دو علامت “1” و “9” را با هم بخوانید: 19. با هم، این بدان معنی است که 1 × 10 به همراه 9 × 1 = 19. به این ترتیب دهها کار با استفاده از یک سیستم 10 نمادی انجام می‌شود. اما شما می‌توانید از نمادهای دیگر نیز استفاده کنید.

درگذشته، رایانه ها و ماشین حساب ها از دستگاه های سوئیچینگ ساخته می‌شدند. که می‌توانستند در یک موقعیت یا در موقعیت دیگری قرار بگیرند.درست مانند یک سوئیچ نور، که می تواند “روشن” یا “خاموش” باشد. به همین علت، رایانه ها و ماشین حساب ها با استفاده از آنچه که کد باینری نامیده می‌شود، اعداد را ذخیره و پردازش می کنند که فقط از دو علامت (0 و 1) برای نشان دادن هر عدد استفاده می‌کند. بنابراین در کد باینری شماره 19 به صورت 10011 نوشته می‌شود که به معنی (1 × 16) + (0 × 8) + (0 × 4) + (1 × 2) + (1 × 1) = 19 است. زیبایی باینری این است که شما می توانید هر عدد دهدهی را با مجموعه ای از سوئیچ ها که یا روشن هستند (1) و یا خاموش (0) هستند، نشان دهید.

استفاده از دروازه های منطقی با اعداد باینری

چگونه ماشین حساب دو عدد را با هم جمع می کند؟

بگذارید بگوییم شما می‌خواهید مجموع دو عدد 3 + 2 = 5 را انجام دهید.

یک ماشین حساب یک مسئله را اینگونه انجام می‌دهد که دو عدد را به باینری تبدیل می‌کند، که به ما 11 (3 در باینری = 1 × 2 + 1 × 1) به علاوه 10 (2 در باینری = 1 × 2 + 0 × 1) که عدد 101 ( 5 در دودویی = 1 × 4 + 0 × 2 + 1 × 1) را می‌دهد. پس چگونه ماشین حساب عملیات جمع را انجام می‌دهد؟

یک دروازه منطقی فقط یک مدار الکتریکی ساده است که دو عدد (ورودی) را با هم مقایسه می‌کند و یک عدد سوم (خروجی) را بسته به مقادیر اعداد اصلی تولید می‌کند. سه نوع مرسوم از دروازه های منطقی به نام OR، AND و NOT وجود دارد. دروازه OR دو ورودی دارد (هر یک از آنها می‌تواند 0 یا 1 باشد) و خروجی 1 را تولید می کند اگر هر یک از ورودی ها 1 باشد، درغیر این صورت صفر را تولید می کند. دروازه AND نیز دارای دو ورودی است، اما زمانی خروجی 1 دارد که فقط هر دو ورودی 1 باشند. در نهایت، دروازه NOT دارای یک ورودی واحد است و از آن برای تولید خروجی معکوس استفاده می کند. بنابراین اگر شما آن صفر را به آن وارد کنید، رقم 1 را (و برعکس) تولید می کند.

حال اگر تعداد زیادی از دروازه های منطقی را با هم ترکیب کنید، می‌توانید مدارهای پیچیده ای را به نام adders تولید کنید. شما به این مدارها دو عدد باینری به عنوان ورودی وارد کرده و سومین عدد باینری را به عنوان خروجی به دست می آورید. بنابراین اگر شما سیگنال های الکتریکی 10 و 11 را وارد می‌کنید، 101 (2 + 3 = 5) را به عنوان خروجی مشاهده می کنید.

کلمات مرتبط: ماشین حساب کاسیو، دانلود ماشین حساب، ماشین حساب کامپیوتر، ماشین حساب ماینر، ماشین حساب حرفه ای، محاسبه توان در ماشین حساب،

فصل پنجم | درس چهارم: كار با ماشين حساب

يكي ديگر از امكانات موجود در ويندوز ماشين حساب مي‌باشد اين امكان در اكثر ورژن‌هاي ويندوز موجود است در ويندوز ۷ ماشين حساب پيشرفته‌تري را در اختيار داريد كه در اين بخش مي‌خواهيم با بررسي كار با ماشين حساب ويندوز ۷ بپردازيم.
براي دسترسي به ماشين حساب در منوي استارت در قسمت Search كلمه Calculator را تايپ كنيد روي گزينه موجود در بالاي صفحه كليك كنيد تا اين برنامه اجرا شود

در پنجره ماشين حساب مشاهده خواهيد كرد كه اين برنامه تغييرات زيادي كرده است با كليك روي View متوجه مي‌شويد كه در حالت پيش‌فرض ماشين حساب Standard انتخاب شده است.

شما مي‌توانيد متناسب با كار خود انواع مختلفي از ماشين حساب از جمله ماشين حساب مهندسي و برنامه‌نويسي ، آمارگيري و غيره را در اين قسمت انتخاب كنيد يكي از مدل‌هاي جديد كه ايجاد شده Programmer يا ماشين حساب برنامه‌نويسي مي‌باشد.

در اين ماشين حساب امكانات زيادي براي تغيير مبنا در اختيار داريد به عنوان مثال عدد ۱۲۸ را تايپ كنيد اين عدد در مبنا دسيمال مي‌باشد.

اكنون با انتخاب گزينه هگز مي‌توانيد اين عدد را به فرم هگزادسيمال تغيير دهيد.

با انتخاب گزينه بايت در قسمت بعد در پايين عدد ۸۰ عددي را مشاهده خواهيد كرد در واقع اين عددي است كه كامپيوتر با وارد كردن عدد ۸۰ مشاهده مي‌كند.

نوع ديگري از ماشين حساب كه در View در اختيار داريد statistics و يا ماشين حساب آمارگيري مي‌باشد.

در اين حالت گزينه‌هاي مختلف براي محاسبه موارد آماري را در اختيار خواهيد داشت علاوه بر انواع مختلف ماشين‌حساب امكانات اضافي ديگري را در اختيار داريد به عنوان مثال در منوي View با انتخاب گزينه Unit conversion پنجره ماشين حساب بزرگ‌تر شده و قسمتي به كنار آن اضافه مي‌شود.

در اين قسمت مي‌توانيد واحدهاي مختلف را به يكديگر تبديل كنيد در قسمت اول مي‌توانيد مواردي را كه مي‌خواهيد تبديل كنيد به عنوان مثال گزينه Temperature را انتخاب كنيد در قسمت Form مي‌توانيد انتخاب كنيد كه از چه واحدي و در قسمت To به چه واحدي مي‌خواهيد تبديل كنيد در قسمت From مقدار مورد نظر جهت تبديل را وارد كنيد بالافاصله نتيجه تبديل در قسمت To نشان داده مي‌شود.

با انتخاب Date calculation از منوي View نيز مي‌توانيد تاريخ‌هاي مختلف را به يكديگر تبديل كنيد.

ماشین حساب باینری

کتاب های یونس ابراهیمی

نکته : این پست مکملی برای پست عملگرهای بیتی می باشد.
اعداد باینری در دنیای کامپیوتر معمولا به صورت گروه های هشت رقمی یا بیتی هستند. برای تبدیل اعداد دسیمال به باینری ابتدا باید هشت فضای خالی برای قرار دادن این هشت رقم ایجاد کنید. فرض کنید می خواهیم عدد 54 را به معادل باینری آن تبدیل کنیم:

decimal-to-binary-conversion-1001

برای این کار یک سری عملیات ساده تکراری لازم است. اعداد باینری مبنای 2 هستند، بنابراین از عدد 2 به عنوان مبنا استفاده کرده و توان آن را از صفر به صورت زیر شروع می کنیم:

decimal-to-binary-conversion-1002

سپس اعداد 2 را به توان رسانده و معادل آن را به صورت زیر می نویسیم :

decimal-to-binary-conversion-1003

به اعداد بالا توجه کنید. هر عدد دو برابر عدد قبل از خودش است. حال کارمان را شروع می کنیم. در بین اعداد بالا، بزرگترین عددی، که از عدد مورد نظر ما، بزرگتر نباشد، را پیدا می کنیم. در بین اعداد بالا عدد 32 از عدد 54 که عدد مورد نظر ماست بزرگتر نیست. بر روی این عدد یک عدد 1 به صورت زیر قرار می دهیم.

decimal-to-binary-conversion-1004

حال عدد 32 را از عدد 54 کم می کنیم (22=32-54). در این قسمت عدد 22 عدد مورد نظر ما می شود. در بین اعداد بالا بزرگترین عددی که از عدد 22 بزرگتر نباشد را پیدا کرده و عدد 1 را بالای آن می نویسیم.

decimal-to-binary-conversion-1005

سپس عدد 16 را از عدد 22 کم می کنیم (6=16-22) که باقیماند آن عدد 6 است که بزرگترین عدد در بین اعداد بالا که از 6 بزرگتر نباشد عدد 4 است. عدد 1 را بالای عدد 4 قرار می دهیم.

decimal-to-binary-conversion-1006

و در نهایت عدد (2=4-6) 2 عدد موردنظر ما می شود که تنها عدد بزرگ در بین اعداد بالا که از عدد 2 بزرگتر نباشد همان عدد دو است. در بالای آن نیز عدد 1 قرار می دهیم.

decimal-to-binary-conversion-1007

کار ما به پایان رسید و فضاهای خالی را با عدد صفر پر می کنیم.

decimal-to-binary-conversion-1008

عدد به دست آمده 00110110 معادل باینری عدد 54 است. به این نکته توجه کنید که اعداد بزرگتر به بیت های بیشتری برای تبدیل نیاز دارند. برای اضافه کردن بیت جدید کافیست که بزرگترین عدد را دو برابر کنید و در بیت جدید بنویسید. مثلا برای عدد 312 کافیست که عدد 128 را دو برابر کنید و در بیت جدید به صورت زیر بنویسید :

decimal-to-binary-conversion-1009

حال اگر بخواهید، مراحل بالا را با استفاده از کدنویسی انجام دهید، باید به صورت زیر عمل کنید :

ماشین حساب اعداد باینری

ماشین حساب , باینری , جبر بول در دسته بندی برنامه نویسی ، سورس ، پروژه
بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به ماشین حساب اعداد باینری را که در دسته بندی برنامه نویسی ، سورس ، پروژه قرار دارد را
در صورت نیاز دانلود نمایید.


یک ماشین حساب با 4 عمل بر روی اعداد باینری جمع ضرب تفریق تقسیم …

كسب درآمد در دسته بندی کتاب ، جزوه بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به كسب درآمد به شيوه جديد را که در دسته بندی کتاب ، جزوه قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. كسب درآمد به شيوه…

در دسته بندی فنی و مهندسی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به ارزیابی عملکرد قاب های مهاربند هم محور خود ایستا تحت بارگذاری لرزه ای sc-cbf را که در دسته بندی فنی و مهندسی قرار دارد را در صورت…

سامسونگ n7500q, فایل روت , دانلود فایل روت سامسونگ , گوشی سامسونگ , فایل CF Auto Root, دانلود فایل ریکاوری , دانلود فایل کرنل , در دسته بندی نرم افزار های آماده بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به دانلود…

در دسته بندی کتاب ، جزوه بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به دانلود مقاله بررسي زندگي واحوال رابعه عدويه (بانويي عارف در قرن دوم هجري) را که در دسته بندی کتاب ، جزوه قرار دارد را در صورت نیاز…

طرحهای توجیهی کشاورزی در دسته بندی کارآفرینی ، طرح توجیهی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به طرحهای توجیهی کشاورزی را که در دسته بندی کارآفرینی ، طرح توجیهی قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. طرحهای توجیهی کشاورزی…

در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به مقاله آشنایی با ساختمان و عملكرد نيمه هادی ديود و ترانزيستور – مهندسی برق را که در دسته بندی عمومی و آزاد قرار دارد را در صورت…

در دسته بندی کتاب ، جزوه بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به دانلود مقاله چرخ‌دنده را که در دسته بندی کتاب ، جزوه قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود مقاله چرخ‌دنده مقدمه بر چرخدندهچرخ‌دنده…

تحقیق شرکت پاناسونیک,دانلود تحقیق شرکت پاناسونیک,مقاله ,دانلود مقاله شرکت پاناسونیک,تحقیق در مورد شرکت پاناسونیک, تحقیق مدیریت شرکت پاناسو در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به دانلود تحقیق در مورد شرکت پاناسونیک را که در دسته…

در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به میخوام جوون تر بشم را که در دسته بندی عمومی و آزاد قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. میخوام جوون تر بشم تعداد صفحات: 3…

در دسته بندی فنی و مهندسی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به نرم افزار جامع اطلاعات شهدا و ايثارگران را که در دسته بندی فنی و مهندسی قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. نرم افزار جامع اطلاعات…

فصل اول کتاب مهندسی نرم افزار در دسته بندی کتاب ، جزوه بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به فصل اول کتاب مهندسی نرم افزار را که در دسته بندی کتاب ، جزوه قرار دارد را در صورت نیاز دانلود…

در دسته بندی فنی و مهندسی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به سوالات آزمون کارشناسی ارشد، مهندسی شیمی- مهندسی محیط زیست سال 1389، دانشگاه آزاد را که در دسته بندی فنی و مهندسی قرار دارد را در صورت نیاز…

تحقیق تاریخچه والیبال,دانلود تحقیق تاریخچه والیبال,تحقیق در مورد تاریخچه والیبال,تحقیق درباره تاریخچه والیبال,تاریخچه والیبال doc,مقاله تار در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحقیق آماده تاریخچه والیبال را که در دسته بندی علوم انسانی قرار…

مشتری , قانون , مشتری مداری در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به قانون مشتری و مشتری مداری را که در دسته بندی عمومی و آزاد قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید.…

تحقیق در مورد زن, دین واخلاق , دانلودتحقیق در مورد زن, دین واخلاق ,زن, دین واخلاق در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحقیق در مورد زن، دين واخلاق را که در دسته بندی علوم…

بررسي , پايداري , شالوده , ساختمانهاي , ارتفاع , متوسط , احداث , شده , روي , رس , مسلح در دسته بندی فنی و مهندسی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به بررسي پايداري شالوده ساختمانهاي با ارتفاع…

رضایت زناشویی , عوامل موثر بر رضایت زناشویی , تاثیر سبکهای دلبستگی بر رضایت زناشویی زنان متاهل , رضایت زناشویی زنان متاهل در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به پایان نامه بررسي تاثير سبكهاي دلبستگي…

جزوه نمونه سوالات زبان تخصصی1 در دسته بندی کتاب ، جزوه بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به جزوه نمونه سوالات زبان ماشین حساب باینری تخصصی1 را که در دسته بندی کتاب ، جزوه قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. جزوه…

آموزش فوتبال, آماده شدن برای بازی,زمین فوتبال,فوتبال,تاریخچه فوتبال در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به مقاله آموزش فوتبال آماده شدن برای بازی را که در دسته بندی علوم انسانی قرار دارد را در صورت نیاز…

راهنمای تصویری نرم افزار Ekts در دسته بندی فنی و مهندسی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به راهنمای تصویری نرم افزار Ekts را که در دسته بندی فنی و مهندسی قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. راهنمای…

چرم , صنعت چرم سازی , دانلود پاورپوینت , ppt , مراحل چرمسازی, در دسته بندی فنی و مهندسی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به پاورپوینت با عنوان صنعت چرم سازی را که در دسته بندی فنی و مهندسی…

اقدام پژوهی , پکیج 50 تایی اقدام پژوهی , مجموعه کامل اقدام پژوهی , خرید اقدام پژوهی , اقدام پژوهی جدید با فرمت ورد , درس پژوهی در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به اقدام…

در دسته بندی کتاب ، جزوه بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به دانلودمقاله اصلاح سيستم ها و روش ها را که در دسته بندی ماشین حساب باینری کتاب ، جزوه قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلودمقاله اصلاح سيستم ها…

Holly U19V100R001C328B108 در دسته بندی نرم افزار های آماده بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به فایل اورجینال و بدون باگ و رسمی گوشی هواوی 3c light مدل شماره فایل فلش به همراه نرم افزارهای مورد نیاز Holly-U19V100R001C328B108 hol-u19 را…

یونان باستان در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به یونان باستان را که در دسته بندی علوم انسانی قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. یونان باستان فرمت فایل : pptx - قابل ویرایش…

فیلم تجزیه وتحلیل انفجار پالایشگاه تگزاس در دسته بندی فنی و مهندسی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به فیلم تجزیه وتحلیل انفجار پالایشگاه تگزاس را که در دسته بندی فنی و مهندسی قرار دارد را در صورت نیاز دانلود…

سنسور گاز مادون قرمز,پاورپوینت سنسور گاز مادون قرمز,فایل ورد سنسورگاز مادون قرمز, پاورپوینت آماده بهمراه فایل ورد سنسور گاز مادون قرمز در دسته بندی فنی و مهندسی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به سنسور گاز مادون قرمز ( پاورپوینت…

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب را که در دسته بندی علوم انسانی قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. قانون…

در دسته بندی کتاب ، جزوه بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به دانلود مقاله عوامل موثر بر ارتقا فرایند نوآوری فناورانه در مرکز بهمن موتور و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن را که در دسته بندی کتاب ، جزوه…

پرسشنامه رضایت مشتری, رضایت مشتری, پرسشنامه ارزيابي رضايت مندي مشتريان, مشتری مداری, شرکت های داروسازی در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به پرسشنامه ارزيابي رضايت مندي مشتريان از شرکت های داروسازی را که در دسته…اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.