اولویت سرمایه گذاری


اولویت بندی سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان سوادکوه)

توسعه مناطق نمونه گردشگری یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در صنعت گردشگری است. بنابراین یکی از شروط لازم برای برنامه ریزی و توسعه گردشگری، شناسایی جایگاه مناطق از نظر بهره مندی از توانمندی‌های گردشگری و اولویت بندی آن‌ها بر اساس معیارهای مختلف سرمایه گذاری و توسعه آن‌ها است. هدف تحقیق حاضر اولویت بندی سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری شهرستان سوادکوه است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات میدانی بوده است. در این پژوهش از تکنیک دلفی برای شناسایی شاخص‌ها و از تکنیک AHP جهت اولویت بندی سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری شهرستان سوادکوه استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که شاخص قرار داشتن در محور گردشگری و همجواری با دیگر جاذبه‌های گردشگری با وزن نسبی 25/0 بیش‌ترین وزن و شاخص وضعیت دسترسی (0302/0) کمترین وزن را در بین شاخص‌های مورد نظر در این پژوهش به خود اختصاص داده است، همچنین بر اساس امتیاز نهایی گزینه‌ها، منطقه نمونه گردشگری جوارم دارای بیش‌ترین امتیاز (166/0) و منطقه نمونه گردشگری گردنه سر (026/0) دارای کمترین امتیاز جهت سرمایه گذاری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

  • مناطق نمونه گردشگری
  • سرمایه گذاری
  • تحلیل سلسله مراتبی
  • شهرستان سوادکوه

20.1001.1.22286462.1397.8.3.25.6

عنوان مقاله [English]

Ranking the investment in the sample tourism districts Case Study: Savadkuh Township

نویسندگان [English]

  • Motahareh Gholami Brenjstanaki
  • Zahra Sharifiniya

Abstract
The development of sample tourism districts is one of the most important discussions prposed in tourism industry. So far tourism planning and development, it is required to recognize the place of different districts in terms of enjoying tourism capability, to rank them according to various investment criteria, and to develop that districts. The present study aims to rank the investment in sample tourism districts in Savadkuh Township. The research method is descriptive-analytic. Data are collected through field method. To recognize indexes, Delphi technique is used. And to rank the investment in the sample tourism districts in Savadkuh township, AHP technique is used. Results showed that the index of placing in tourism axis and neighboring with other tourism attractions(relative grant=0.25)اولویت سرمایه گذاری has the most amount of grant. And the index of availability(relative grant=0.0302) has the least amount of grant. On the other hand, based on the final grant of cases for investment, the highest one belongs to Javarom sample tourism district (0.144), and the lowest one is devoted to Gardanesar sample tourism district (0.026).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:"sample tourism districts"
  • " investment"
  • " AHP"
  • " Savadkuh Township"

مراجع

احمدی، فضل اله؛ نصیریانی، خدیجه؛ و اباذری، پروانه (1387). تکنیک دلفی: ابزاری در تحقیق. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره 8، شماره 1. صص 185-175.

بدری، سیدعلی؛ و یاری حصار، ارسطو (1388). انتخاب مناطق نمونه گردشگری با استفاده از روش AHP نمونه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 95، صص 84-55.

توکلی، مرتضی؛ کیانی، اکبر؛ و هدایتی، صلاح (1389). تأثیر مناطق نمونه گردشگری در محرومیت زدایی از دیدگاه اجتماعات محلی (مطالعه موردی: منطقه اورامان تخت کردستان)، مجله مطالعات و پژوهش‌های شهری منطقه‌ای، دوره 2، شماره 6، صص 94-73.

جلالی، محبوبه؛ و خادم الحسینی، احمد (1394). سطح بندی مناطق نمونه گردشگری در استان کرمان، فصلنامه برنامه ریزی منطقه‌ای، سال 5، شماره 17، صص 162-151.

خوش نظر، مامند؛ رحیمی، راضیه؛ و تقدیسی، احمد (1392). ارزیابی اولویت‌های سرمایه گذاری در مناطق نمونه اولویت سرمایه گذاری گردشگری شهرستان سمیرم، دو فصلنامه مطالعات گردشگری، دوره 2، شماره 3، صص 45-24.

دانه کار، افشین؛ و مجنونیان، هنریک (1383). معیارهای پیشنهادی برای ارزیابی مناطق ساحلی- دریایی به منظور تعیین مناطق تحت حفاظت ساحلی- دریایی ایران؛ مطالعه موردی: ارزیابی مناطق تحت حفاظت سواحل دریای خزر، مجله محیط شناسی، دوره 30، شماره 35، صص 32-9.

دفتر مناطق نمونه گردشگری (1389). مجموعه دستورالعملها، قوانین و مقررات مناطق نمونه گردشگری. معاونت سرمایه گذاری و طرح‌ها دفتر مناطق نمونه گردشگری.

رنجبر دستنایی، محمود (1390). ارزیابی و اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری؛ مطالعه موردی: استان چهار محال و بختیاری. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم. دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی. دانشگاه اصفهان.

شماعی، علی؛ و موسیوند، علی جعفر (1390). سطح بندی شهرستان‌های استان اصفهان از لحاظ زیرساخت‌های گردشگری با استفاده از مدل TOPSIS و AHP، نشریه مطالعات و پژوهش‌های شهری منطقه‌ای، دوره 3، شماره 10، صص 40-23.

ضیایی، محمود؛ جاودان، مجتبی؛ و کاظمی ازغدی، سیمین (1393). ساماندهی فضایی مقصدهای گردشگری (شهری و روستایی) در مقیاس ناحیه‌ای؛ مورد: شهرستان طرقبه شاندیز، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، دوره 3، شماره 9، صص 110-83.

طاهری بجگان، سیما؛ هادی اصل، فاطمه؛ و صیقلانی، پانته آ (1393). مکان یابی سایت‌های گردشگری شهر بندرعباس جهت ایجاد فضای توریستی، مجله گردشگری شهری، دوره 1، شماره 1، صص 126-113.

فرج زاده اصل، منوچهر (1394). سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در برنامه ریزی توریسم. انتشارات سمت.

فلاحتی، علی؛ و احمدیان، تحسین (1390). بررسی اقتصادی و تعیین اولویت‌های سرمایه گذاری صنعتی در اولویت سرمایه گذاری استان کرمانشاه، مجله اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، سال 18، شماره 2، صص 125-100.

محمودی، بیت الله؛ احمدیان، رضا؛ و حق ستان، امین (1392). برنامه ریزی کلان مناطق نمونه گردشگری از طریق گزینش معیارهای مؤثر بر فرایند توسعه گردشگری در استان خراسان رضوی، نشریه محیط زیست طبیعی، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 66، شماره 4، صص 434-423.

نوری، غلامرضا؛ فتوخی، صمد؛ و تقی زاده، زهرا (1391). اولویت بندی قطب‌های گردشگری اولویت سرمایه گذاری استان کرمانشاه بر اساس پتانسیل مناطق نمونه گردشگری با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس، مجله جغرافیا و پایداری محیط، سال 2، شماره 4، صص 94-75.

نوری، غلامرضا؛ و تقی زاده، زهرا (1392). اولویت اولویت سرمایه گذاری بندی مناطق نمونه گردشگری جهت سرمایه گذاری و توسعه منطقه‌ای در شمال غربی استان کرمانشاه، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال 8، شماره 22، صص 100-73.

نوری، غلامرضا؛ و تقی زاده، زهرا (1393). اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری استان کرمانشاه جهت سرمایه گذاری مورد پژوهشی، قطب گردشگری قصر شیرین، مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال 4، شماره 11، صص 103-85.

Ashe, J. (2005). Tourism investment as a tool for development and poverty reduction: The experience in Small Island Developing States (SIDS). The Commonwealth Finance Ministers Meeting 2005, Barbados, 18-20 September 2005.

Deng, J., King, B. & Bauer, T. (2002). Evaluating natural attractions for tourism. Annals of Tourism Research, 29(2), 422-438.

Jerry Ho, W.R., Tsai, Ch.L. Tzeng, G.H. & Fang, Sh.K. (2002). Combined DEMATEL technique with a novel MCDM model for exploring portfolio selection based on اولویت سرمایه گذاری CAPM. Expert Systems with Applications, 38, 16-25.

Kantarci, K. (2007). Perceptions of foreign investors on the tourism market in central Asia including Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan. Tourism Management, 28(3), 820-829

کدام بازار اولویت اول مردم برای سرمایه‌گذاری است؟

بهترین سرمایه‌گذاری در ایران

طی نظرسنجی که اخیرا تجارت‌نیوز از کاربران اینستاگرامی خود کرده است، اکثر مخاطبان در پاسخ به این سوال که اگر ۱۰ میلیارد تومان داشتید در کدام بازار سرمایه‌گذاری می‌کردید؟ بازار مسکن را گزینه اولویت سرمایه گذاری اول خود برای سرمایه‌گذاری دانستند.

به گزارش تجارت‌نیوز، «اگر ۱۰ میلیارد تومان داشتید، در کدام بازار سرمایه گذاری می‌کردید؟» تیتر گزارش ویدیویی بود که هفته پیش در سایت تجارت‌نیوز و پس از آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

فعالان بازار سنتی فرش مخاطبان این پرسش، جواب‌های متفاوتی داشتند، برخی می‌خواستند در کسب و کار خود سرمایه‌گذاری کنند و برخی دیگر هم سرمایه‌گذاری در بورس، بازار طلا و سکه و اولویت سرمایه گذاری مسکن را گزینه بهتری می‌دانستند.

این گزارش ویدیویی را در لینک زیر می‌توانید مشاهده کنید.

در نظرسنجی‌ اینستاگرامی، اکثر مخاطبان گزینه اول خود برای سرمایه‌گذاری را بازار مسکن دانستند و پس از آن بازار سرمایه را در اولویت دوم قرار دادند. البته این درحالی است که بازار سرمایه طی یک سال گذشته (تیرماه ۹۹ در مقایسه با تیرماه ۹۸) ۱۱ برابر بازار مسکن رشد داشته است.
نتایج این نظرسنجی را در زیر ببینید.

همچنین کاربران صفحه اینستاگرامی تجارت‌نیوز هم به این پرسش پاسخ‌ دادند که تعدادی از آن‌ها را در ادامه می‌خوانید:

«از ایران میرم جایی سرمایه گذرای می‌کنم که ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه ام بیشتر باشه»

«بورس و ارز دیجیتال خارج از کشور یا تولیدی و خدماتی اونم از خارج از کشور سرمایه‌گذاری میکردم، کلا تو ایران ایده خوبی برای سرمایه های بزرگ نیست چون امنیت عمومی اقتصادی وجود نداره و امنیت اقتصادی فقط برای عده خاصی وجود داره پس ایران تنها برای سرمایه خرد مناسبه»

«قطعا مستضعفین نیازمند و آبرومند رو پیدا میکردم خرج اونا میکردم.و به هیچ عنوان سرمایه گذاری مالی نمیکردم .سرمایه گذار معنوی ارزش دیگه ای داره»

«ای بابااا مگه با دردسر و استرس خوش دارید من اگر ده میلیارد که هیچ یک میلیاردم داشتم راحت میزاشتم بانک سودش ماه به ماه بی دردسر و استرس با خیال راحت میگرفتم»

«باید تاسف خورد که به جای رونق تولید همه دنبال طلا و دلار هستن، هر چند امنیت شغلی در خیلی از شغل ها که یکی از موارد مهمش قانون بیخود چک بدون پشتوانه هست لطمه زده و دوم عدم حمایت دولت و تامین هزینه ها از طریق قانون مزخرف مالیات و بیمه ،وقتی حمایت نشه میشه وضعیت اولویت سرمایه گذاری امروز ما که همه سوق به دلالی و کارهای دیگه میفتن»

«۱۰ میلیارد که پولی نیست.کل دارایی یک جوان بیست و پنج ساله باشه نمیتونه زندگیشو ردیف کنه»

«۵ میلیارد ساخت و ساز و ۵ میلیارد بازار سرمایه، ضمنا بازدهی بازار سرمایه بیشتر از شمش طلا است.»

«ایران بیشترین ریسک اقتصادی دنیا رو داره،آدم باید دیوانه باشه که توی این مملکت سرمایه‌گذاری کنه»

فهرست اولویت های سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن اعلام شد

فهرست اولویت های سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن اعلام شد

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای هدایت صحیح سرمایه در بخش تولید فرصت های سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن منتشر شده است.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از شاتا، سعید زرندی در کارگروه سرمایه گذاری افزود: در سامانه بهین یاب بخشی را به عنوان فرصت های سرمایه گذاری ایجاد کردیم تا فهرست اولویت های صنعتی و معدنی، فرصت های سرمایه گذاری با رویکرد جایگزینی واردات به اطلاع ذینفعان برسد.

وی اضافه کرد: یکی از سیاستهای ما سوق دادن سرمایه گذاران جدید به تکمیل طرح های نیمه تمام و واحدهای راکد است چراکه معتقدیم بجای این که سرمایه گذار از صفر کارش را شروع کند بهتر است بطرف احیای یک واحد تعطیل یا نیمه تمام برود

زرندی گفت: با مشارکت با سرمایه گذار قدیم و یا توافق با او، هم از هدر رفت سرمایه های معطل جلوگیری می شود و هم سرعت راه اندازی پروژه ها شتاب می گیرد.

معاون طرح و برنامه افزود: با این سیاست، لیست واحدهای نیمه تمام و واحدهای راکد را به اطلاع عموم رساندیم

وی تصریح کرد: یکی از موضوعات مهمی که در آینده، بخش تولید با آن مواجه خواهد بود کاهش سرمایه گذاری است.

زرندی توضیح داد: طی سالهای اخیر رشد سرمایه گذاری ثابت ناخالص منفی بوده است. این بدان مفهوم است که سرمایه گذاری خالص منفی است و به عبارتی میزان سرمایه گذاری صورت گرفته از استهلاک موجودی سرمایه کمتر بوده است و این امر زنگ خطری برای تولید و اشتغال محسوب می شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در این راستا به دنبال سرمایه گذاری با مقیاس بزرگ و هلدینگ های سرمایه گذاری و شرکت های سهامی عام هستیم.

وی افزود: از برخی چهره های خوشنام و صاحب برند دعوت کرده ایم تا با حضور آنها شرکتهای سهامی عام تشکیل و با استفاده از بازار سرمایه به جذب نقدینگی از سوی مردم بپردازیم.

گفتنی است؛ برای دریافت اطلاعات فرصت های سرمایه گذاری، به سامانه بهین یاب ، بخش فرصت ها ، اطلاعات کامل بارگذاری شده است.

تشریح اولویت‌های سرمایه گذاری خارجی

سال‌هاست که پروژه‌ها و طرح‌های تولیدی اقتصاد ایران با اتکا به‌نظام بانکی تامین مالی می‌شوند اما حالا یک اتفاق تاریخی به نام توافق هسته‌یی ممکن است این فصل را ورق بزند و کشور ما را هم به جرگه کشورهای موفق در جذب سرمایه‌گذاری پیوند زند.

رفت‌وآمد هیات‌های تجاری از بعد از توافق وین گرچه منجر به امضای هیچ قراردادی نشد اما سیگنال‌های مثبتی برای اقتصاد کشور ما در ظرفیت استفاده از سرمایه‌های خارجی به دنبال داشت. حالا تمامی کسانی که دستی در اقتصاد دارند از بخش دولتی و خصوصی گرفته تا بدنه علمی جامعه در جست‌وجوی راهکارها و زمینه‌سازی‌هایی برای حضور سرمایه‌های خارجی در چرخ اقتصادی کشور هستند. در همین راستا دانشگاه شهیدبهشتی دیروز با برگزاری کنفرانسی با عنوان «کنفرانس تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری» میزبان تنی چند از مقامات رسمی کشور بود تا هرکدام از آنها وظایف خود درباره الزامات و سازوکارهای جذب سرمایه‌گذاری را تشریح کنند. محمد نهاوندیان، رییس دفتر ریاست‌جمهوری با بیان اینکه دست‌یابی به رشد اقتصادی 8درصدی نیاز به سرمایه‌گذاری 150میلیارد دلاری دارد، بخش‌های ترانزیت، معدن، گردشگری، کشاورزی، آب و محیط زیست را به عنوان پرمزیت‌ترین بخش‌های اقتصادی در سرمایه‌گذاری معرفی کرد. اکبر ترکان، مشاور رییس‌جمهور نیز یکی دیگر از سخنرانان این کنفرانس با انتقاد از عدم پیگیری نظام بانکی از محل هزینه‌کرد وام‌ها و تسهیلات، حوزه انرژی و همچنین بنگاه‌های تولیدی رو به‌ورشکستگی را بزرگ‌ترین خاستگاه‌های اتلاف منابع دانست و گفت: یک مدیریت هوشمند، این سیستم را ورشکسته اعلام می‌کند و در جهت بازسازی و نوسازی آن می‌کوشد. اما تشریح جزییات نقشه راه تامین مالی کشور محوریت بحثی بود که در این کنفرانس توسط محمد خزاعی، معاون وزیر اقتصاد مطرح شد. او هدف از این طرح را پاسخ به دو سوال «برای توسعه کشور چقدر و چه نوع منابع مالی نیاز داریم» اعلام کرد. 150میلیارددلار برای رشد 8 درصدی رییس دفتر رییس‌جمهور، محمد نهاوندیان با اشاره به اینکه در دوران پسا تحریم نیاز به یک برنامه‌ریزی عالمانه‌ برای دستیابی به رشد پایدار است، گفت: فرصت گسترش مناسبات اقتصادی با کشورهای دیگر و برداشته شدن دیوار تحریم‌های ظالمانه به شکل عزت‌مندانه‌یی ما را به یک صحنه جدیدی با مشخصه‌های تازه‌یی در بررسی پتانسیل اقتصاد ایران منتقل می‌کند. البته استفاده از این فرصت جدید خود چالش جدیدی است، زیرا صرف اینکه موانع برداشته شده و راه‌ها گشوده شود برای رسیدن به مقصد کافی نیست بلکه به تلاش‌های عالمانه‌یی نیاز است تا این فرصت به رشد پایداری تبدیل شود. وی با بیان اینکه ایران برای آینده خود برنامه‌ و اهداف روشنی دارد، افزود: دستیابی به رشد 8 درصدی در سند چشم‌انداز 20 ساله پیش بینی شده بود که به هر دلیلی محقق نشد. این‌بار ما عزم جدی داریم که با یک برنامه‌ریزی عالمانه و ملاحظه قاعده‌های یک حرکت رقابتی به این رشد دست پیدا کنیم. البته دستیابی به این رشد شاید 150 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داشته باشد. وی ادامه داد: یک علت مهم در ضرورت استفاده از بازارهای خارجی، تضمین بازارهای صادراتی است. تجربه چین نشان داد که برای کسب سهم قابل اطمینان در بازارهای صادراتی، سرمایه‌گذاران را از خود آن بازار باید شریک کرد. بنابراین سیاست جذب سرمایه خارجی برای تولید صادرات گرا یکی از نکات مورد تاکید ماست که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز اولویت سرمایه گذاری به آن اشاره شده است. وی همچنین خاطرنشان کرد: از دولت انتظار می‌رود برنامه‌های ترجیحی خود را اعلام کند. ایران از مزیت ترانزیت، معدن، گردشگری، کشاورزی، آب و محیط زیست برخوردار است که این اولویت‌ها در ستاد سیاست‌های اقتصادی دولت مشخص شده و در برنامه‌ ششم توسعه نیز مورد تاکید قرار می‌گیرد. توانایی سرمایه‌گذاری 750میلیارددلاری اکبر ترکان، مشاور رییس‌جمهور نیز در این همایش با بیان اینکه اقتصاد هنوز از رکود خارج نشده است، حوزه انرژی را خاستگاه بیشترین اتلاف منابع عنوان کرد و گفت: دو سوم نفت و گاز تحویلی به نیروگاه‌ها هدر می‌رود. سالانه معادل فروش یک میلیارد و 800 میلیون بشکه نفت در کشور مصرف می‌شود که این نشانگر هدررفت انرژی است. البته همه هدر رفت انرژی در کشور مربوط به اصلاح الگوی مصرف نیست زیرا بخشی از آن به دلیل نبود فناوری‌های پیشرفته است. وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه تلاش شده نرخ رشد اقتصادی بالا طراحی و اجرا شود، افزود: برای دستیابی به این نرخ به صورت مداوم، نیازمند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران هستیم. البته اقتصاد ایران توانایی سرمایه‌گذاری 750 میلیارد دلاری از طریق سرمایه‌گذاری‌های دولتی، سرمایه‌گذاری نفت و انرژی، بخش خصوصی و بنگاه‌های فعلی را دارد. وی با اشاره به بنگاه‌های بخش خصوصی در کشور که می‌خواهند از سرمایه خارجی استفاده کنند، گفت: بخش مهمی از بنگاه‌های ما بیش از اندازه به سیستم بانکی کشور بدهکارند و دارای معوقات هستند، به همین دلیل نتوانسته‌اند تعهدات خود را انجام دهند. برخی از این بنگاه‌ها منابع دریافتی از بانک‌ها را در جای خود مصرف نکرده‌اند و اینکه چه طور بانک‌ها چشم خود را بر این موضوع بسته‌اند و در این باره نظارت نمی‌کنند قابل بررسی است. وی با بیان اینکه، در زمینه ورشکسته اعلام شدن بنگاه‌های ورشکسته به خوبی عمل می‌کنیم، گفت: وقتی سیستم خوب کار نمی‌کند یعنی یک پیکره بیمار اقتصادی را نگه داشته‌ دایم و به جای آنکه آن را ورشکسته اعلام کنیم منابع را نابود می‌کند در حالی که یک مدیریت هوشمند، این سیستم را ورشکسته اعلام می‌کند و در جهت بازسازی و نوسازی آن می‌کوشد. ضرورت اصلاح ساختار تامین مالی اقتصاد اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی یکی دیگر از سخنرانان این نشست، اصلاح ساختار تامین مالی اقتصاد کشور را ضروری خواند و گفت: انتظار می‌رود از طریق اصلاحات ساختاری و نهادی در بخش مالی و حقیقی اقتصاد، شرایط برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم شود. وی با تاکید بر اینکه در جهت بهبود ساختار تامین مالی اقتصاد کشور باید ضمن اصلاح ترازنامه بانک‌ها و بهبود کیفیت دارایی‌های آنها، بازار سرمایه نیز از طریق توسعه بازار بدهی و اوراق بهادار‌سازی بدهی‌های دولت فعال‌تر شود، گفت: لازم است منابع جدید از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد تزریق شود تا فشار تامین مالی بر بازار پول کاهش یابد. قائم مقام بانک مرکزی به مشکلات عدیده نظام بانکی کشور اشاره کرد و افزود: بدهی دولت به شبکه بانکی درپایان خرداد ماه سال 1394 به 1066 هزار میلیارد ریال رسیده است. نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها نیز به 12. 2 درصد در شهریور 1394 و به میزان 909 هزار میلیارد ریال رسیده است. پایین بودن سرمایه و نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها نیز به یکی از عوامل محدود‌کننده توان اعتباری شبکه بانکی تبدیل شده است. سرمایه‌گذاران داخلی به حال خود رها شدند محمد خزاعی، معاون وزیر اقتصاد نیز در این همایش حضور داشت و با گلایه از اینکه سرمایه‌گذاران داخلی در کشور به حال خود رها شده‌اند به تشریح جزییات نقشه راه تامین منابع مالی کشور پرداخت. وی با اعلام این خبر گفت: با این طرح می‌خواهیم به این دو سوال مهم پاسخ دهیم که برای توسعه کشور چقدر و چه نوع منابع مالی نیاز داریم؟معاون وزیر اقتصاد با طرح این سوال که آیا توجه به تامین منابع مالی باید برای رفع نیازهای کشور باشد یا باید در دنیای مدرن از آن به عنوان نگاهی فراتر از تامین نیازهای مالی کشور نگریست؟ گفت: نگاه اول هر چند مهم است اما کافی نیست و ما برای تاثیرگذاری در حوزه‌های مختلف سیاسی و فرهنگی باید به افزایش مراودات مالی و پولی و افزایش قدرت اقتصادی در منطقه و سطح بین‌الملل توجه داشته باشیم. خزاعی افزود: در همین جهت به همه استانداران و وزرا نامه نوشته‌ایم و از آنها خواسته‌ایم نیازهای حوزه جغرافیایی و کاری خود را تهیه، دسته‌بندی و برای اولویت سرمایه گذاری ما ارسال کنند تا بتوانیم در ایجاد نقشه راه از آنها استفاده کنیم. این اقدام در واقع پایه‌یی است برای ساماندهی به نحوه تامین منابع مالی خارجی به طرح‌های داخلی.وی با بیان اینکه برجام از نظر سیاسی یک موقعیت بزرگ در تاریخ سیاسی ایران است، گفت: اما به لحاظ اقتصادی وقتی می‌توانیم از این موضوع به نحو شایسته استفاده کنیم که بسترهای آن را آماده کرده باشیم و یکی از بسترهای آن ارتقای رتبه اعتباری کشور در دنیاست. همچنین باید تکلیف بدهی‌های خود به موسسه‌های مالی و پولی بین‌المللی را که به خاطر تحریم‌ها نتوانستیم پرداخت کنیم هرچه زودتر مشخص کنیم و القائات بعضا سیاسی در این زمینه را خنثی کنیم.

معدن رتبه دوم اولویت‌های سرمایه‌گذاری وزارت صنعت معدن و تجارت

سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام کرد: براساس فهرست وزارت صنعت ، معدن وتجارت ،بخش معدن؛ جایگاه دوم را بین فهرست اولویت های سرمایه گذاری وزارت صنعت معدن و تجارت برای سال جاری دارد.

معدن رتبه دوم اولویت‌های سرمایه‌گذاری وزارت صنعت معدن و تجارت

فهرست به روز شده اولویت های سرمایه گذاری را اعلام کرد که در آن 66 ردیف از 329 عنوان سرمایه گذاری، متعلق به حوزه معدن است، بدین ترتیب 20 درصد از اولویت های سرمایه گذاری سال جاری به حوزه معدن اختصاص یافت.

بر اساس این گزارش؛ بخش معدن در چهار حوزه اکتشاف، استخراج، فلزات و مصنوعات فلزی و کانی های غیرفلزی تعریف شده که بیشترین سهم در بین این چهار حوزه مربوط به کانی های غیرفلزی است بطوری که 30 عنوان از نیاز سرمایه گذاری های صنعت معدن و تجارت را به خود اختصاص داده است.

حوزه کانی‌های غیر فلزی شامل تولید فلزات و مصنوعات فلزی با 26 ردیف در جایگاه دوم و اکتشاف و استخراج به ترتیب با اولویت سرمایه گذاری سهم 6 و چهار ردیف از کل اولویت های سرمایه گذاری در رتبه های دیگر بخش معدن جای دارند.

حوزه شیمیایی و پتروشیمی در میان 329 ردیف اولویت های سرمایه گذاری کشور در بخش صنعت معدن و تجارت با در اختیار داشتن 75 ردیف از این فهرست، بیشترین سهم را از نیازهای سرمایه گذاری به خود اختصاص داده‌است.

پس از آن نیز گروه تجهیزات پزشکی در 40 ردیف از فهرست اولویت‌های سرمایه گذاری قرار دارد؛ یکی از نکات نیازهای سرمایه گذاری وزارت صنعت معدن و تجارت، اولویت دادن به سرمایه گذاری به تشکیل بانک اصناف است که در گروه تجارت در ردیف 319 قرار دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.